Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Poradňa > Zoznam odpovedí

Zoznam otázok a odpovedí

Na pridanie otázky musíte byť registrovaný Zaregistrovať

09.03.2016

Dobrý deň, mám nasledovnú otázku: V prípade, ak verejný obstarávateľ je obec - neplatca DPH, ktorá obstaráva stavebné práce vo výške 30 000,00 EUR bez DPH a postupuje podľa § 9 ods. 9 ZVO, je v rámci kontroly súladu verejného obstarávania poskytovateľom dotácií so zákonom č. 25/2006 Z.z. akceptovateľná výška celkovej zákazky 36 000,00 EUR s DPH v rámci zvoleného postupu podľa § 9 ods. 9 ZVO? V prípade, že DPH nie je vymáhateľnou podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH, čo nie je, keďže obec nie je platca DPH, nemala by sa v rámci postupu § 9 ods. 9 ZVO brať len výška v rámci obstarania stavebných prác do 30 000,00 EUR s DPH? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Zákon o verejnom obstarávaní ("ZVO") upravuje finančné limity bez DPH - bez ohľadu nato, či je (verejný) obstarávateľ platcom DPH alebo nie. To znamená, že ZVO vychádza z finančných hodnôt bez DPH.

Tím obstaraj
11.03.2016


18.01.2016

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o rady: 1) Pri ktorých zákazkách musí mať osoba vykonávajúca verejné obstarávanie odbornú spôsobilosť? 2) V prípade, že verejný obstarávateľ si chce prenajať ojazdené nákladné vozidlo s následnou možnosťou odkúpenia napr. po jednom roku prenájmu. Chcem sa spýtať ako postupovať v tomto prípade? Prenájom ojazdeného vozidla je predpokladám bežne dostupný tovar a zároveň je to zákazka s PHZ nad 5000 eur bez DPH, takže by sme mali postupovať cez elektronické trhovisko? Ďakujem za usmernenie

1) Inštitút „odborne spôsobilých osôb“ bol medzičasom zrušený. Verejní obstarávatelia preto už nie sú povinní uskutočňovať postupy verejných obstarávaní prostredníctvom „odborne spôsobilých osôb“. Avšak, verejní obstarávatelia sú (v každom prípade) povinní dodržať základné princípy verejného obstarávania podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“). Navyše, z ustanovenia § 10a ods. 4 ZVO je tiež možné odvodiť, že verejní obstarávatelia sú povinní vynaložiť „odbornú starostlivosť“ pri realizácii postupov verejného obstarávania. Podľa § 40 ods. 1 ZVO musia mať členovia komisie na vyhodnotenie ponúk „odborné vzdelanie alebo odbornú prax“ zodpovedajúcu predmetu zákazky. Ak verejní obstarávatelia nemajú vlastných zamestnancov s príslušnými odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami, odporúčame verejným obstarávateľom uskutočňovať postupy verejného obstarávania prostredníctvom externých odborníkov. 2) Voľba správneho postupu verejného obstarávania si vyžaduje poznať všetky jednotlivé okolnosti konkrétneho predmetu zákazky (ako aj zmluvy) a identifikáciu daného verejného obstarávateľa v zmysle § 6 ZVO. Podľa § 3 ods. 2 ZVO je zákazkou na dodanie tovaru zákazka, ktorej predmetom je „kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru“. Vo Vašom prípade sa môže jednať o takzvaný „lízing“ (bežne dostupného) tovaru. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky nad 5.000 EUR podľa § 4 ods. 3 písm. a) bod 2 ZVO, prichádza do úvahy využitie elektronického trhoviska.

Tím obstaraj
25.01.2016


14.12.2015

Podľa § 28ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol minimálne 4 služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom minimálnom objeme 1 000 000 EUR bez DPH. Otázka: Môže sa uchádzač preukázať službami rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré vykonal v iných členských štátoch EU? Ďakujem

Podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ("ZVO") sú verejní obstarávatelia povinní uplatniť (aj) základný princíp rovnakého zaobchádzania a zásadu nediskriminácie záujemcov, resp. uchádzačov. Rôzne regionálne obmedzenia pritom často porušujú predmetné základné princípy verejného obstarávania. Všeobecne je pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO potrebné vziať do úvahy aj služby poskytnuté v iných členských štátoch EÚ. Pritom je potrebné v každom jednotlivom prípade (aj) preskúmať, či sa jedná o služby "rovnakého alebo podobného charakteru" ako je predmet zákazky. Preto by sa mali verejní obstarávatelia v dokumentácii o verejnom obstarávaní zaoberať a jasne zdôvodniť, prečo sú konkrétne služby predložené v ponuke, resp. žiadosti o účasť "rovnakého alebo podobného charakteru" ako je predmet zákazky.

Tím obstaraj
15.12.2015


14.12.2015

Podľa § 28ods. 1 písm. g) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej klasifikácii riadiacich zamestnancov; zoznam pracovnej skupiny ktorá bude zložená z: - autorizovaných geodetov - zodpovedných projektantov. Otázka: Odbornú klasifikáciu autorizovaných geodetov, zodpovedných projektantov môžeme preukázať aj odborníkmi z iných (členských) štátov EU? ak áno akým spôsobom? Ďakujem

Podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ("ZVO") sú verejní obstarávatelia povinní uplatniť (aj) základný princíp rovnakého zaobchádzania a zásadu nediskriminácie záujemcov, resp. uchádzačov. Rôzne regionálne obmedzenia pritom často porušujú predmetné základné princípy verejného obstarávania. Všeobecne je pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) ZVO potrebné vziať do úvahy aj vzdelanie, odbornú prax a odbornú kvalifikáciu riadiacich zamestnancov, resp. osobitne zodpovedných osôb z iných členských štátov EÚ. Pritom je potrebné v každom jednotlivom prípade preskúmať, či sa jedná o vzdelanie, odbornú prax a odbornú kvalifikáciu, ktoré sú ekvivalentné a zodpovedajú dokladom podľa slovenského právneho poriadku. Podľa rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako aj Súdneho dvora EÚ je povinnosťou verejných obstarávateľov, aby posúdili rovnocennosť dokladov (potvrdení, certifikátov alebo osvedčení) vydaných v iných členských štátoch. Preto by sa mali verejní obstarávatelia v dokumentácii o verejnom obstarávaní zaoberať a jasne zdôvodniť, prečo sú predložené doklady vydané orgánmi v iných členských štátoch EÚ ekvivalentné, resp. rovnocenné s dokladmi vydanými v Slovenskej republike.

Tím obstaraj
15.12.2015


03.12.2015

Može verejný obstarávateľ realizovať verejné obstarávanie na dodanie služieb v súlade so ZoVO, ktorého výsledkom má byť uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom na dobu neurčitú?

Súdny dvor Európskej Únie („ESD“) vo svojej judikatúre rozhodol, že uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú je všeobecne prípustné: „V každom prípade však právo Spoločenstva v súčasnosti nezakazuje uzatváranie verejných zmlúv na poskytnutie služieb na dobu neurčitú.“ (ESD 19.6.2008, vec C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH, bod 74). Z ustanovenia upravujúceho pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky v § 5 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“) je tiež možné odvodiť, že uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb na dobu neurčitú je prípustné. Prípustnosť uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú v súlade so ZVO je však potrebné preskúmať podľa konkrétnych osobitných skutočností každého jednotlivého prípadu. Navyše, uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú môže predstavovať najmä z obchodného hľadiska zásadné riziko, ak nie je vývoj ceny (za poskytované služby) predvídateľný a úprava odmeny jasne upravená.

Tím obstaraj
08.12.2015


19.11.2015

Dobrý deň. Nemôžem nájsť v CPV kódoch nič o absorpčných materiáloch ktoré sa používajú na odstraňovanie uniknutých PHM pri rôznych haváriách. Konkrétne sú to sorbenty či už na sypkej baze (dodávané vo vreciach) alebo sorbčné rohože, sorbčné hady....

Verejní obstarávatelia by mali primárne zvoliť CPV kód, ktorý je všeobecný. CPV kód obsahujúci viac núl je ľahšie poznateľný pre podnikateľov (t.j. potenciálnych záujemcov a uchádzačov). V praxi si verejní obstarávatelia vyberajú množstvo CPV kódov. Pre účely vyhotovenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je však najdôležitejšie, aby si verejní obstarávatelia vybrali (aspoň) jeden CPV kód, ktorý je vhodný pre ich konkrétny predmet zákazky a ktorý je určený čo najpresnejšie. V konkrétnom prípade by ste preto mali zvoliť (aspoň) jeden CPV kód, ktorý najpresnejšie vystihuje Váš plánovaný predmet zákazky. Keď nie je presná kategorizácia možná, postačí aj všeobecný CPV kód, ktorý zaujme čo najväčší počet potenciálnych záujemcov.

Tím obstaraj
19.11.2015


19.11.2015

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ako príloha č. 4 žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod postačuje výpis z obchodného registra, ktorý je aj starší ako 3 mesiace, avšak aktuálny, alebo potrebujem výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako tri mesiace, Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.

V súvislosti so zápisom do registra konečných užívateľov výhod ("RKÚV") nie je aktuálnosť výpisu z obchodného registra výslovne uvedená ani v zákone o verejnom obstarávaní, ani v relevantných "Otázkach a odpovediach" zverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie ("ÚVO"). V praxi som za rôzne spoločnosti doteraz však predložila aktuálne výpisy z obchodného registra (t.j. nie staršie ako tri mesiace) - najmä z praktických dôvodov: Za účelom overenia podpisov v samotnej žiadosti ako aj identity konečných užívateľov výhod uvedených v žiadosti ÚVO skúma predložené výpisy z obchodného registra. V prípade pochybností (napr. z dôvodu starších dokumentov) je pravdepodobné, že ÚVO bude požadovať predloženie aktuálnych dokumentov a že sa nebude spoliehať na čestné vyhlásenie žiadateľa, podľa ktorého sú údaje uvedené v žiadosti "pravdivé a úplné". To by proces registrácie predĺžilo. V skratke: Je možné obhájiť názor, že výpis z obchodného registra priložený k žiadosti o registráciu v RKÚV smie byť starší než tri mesiace. Avšak, z praktických dôvodov to neodporúčam.

Tím obstaraj
19.11.2015


19.11.2015

Dobrý deň, chcem Vás porosiť o radu ohľadom Registra konečných užívateľov výhod (platnosť od 1.11.2015). Sme zaregistrovaní ako Objednávateľ aj ako Dodávateľ na EKS. Mám otázku ohľadom Dodávateľa na EKS. Sme povinní byť v čase obchodovania na EKS-podlimitné zákazky (oblasť vzdelávania-služieb) registrovaný aj v Registri konečných užívateľov výhod? A ako je to so subdodávateľmi, ktorých si my ako úspešný uchádzač o zákazku na EKS budeme zabezpečovať? Musia byť aj títo v čase podpisu Zmluvy už registrovaní v Registri konečných užívateľov výhod?

1) Zápis do RKÚV nie je pri EKS - podlimitné zákazky potrebný. Výnimka nie je výslovne uvedená v zákone o verejnom obstarávaní ("ZVO"), no je možné ju odvodiť systematicky z rôznych ustanovení ZVO. 2) Všeobecne je zápis do RKÚV nevyhnutný aj pre subdodávateľov. V prípade EKS - podlimitné zákazky nie je zápis do RKÚV potrebný ani pre úspešných uchádzačov, ani pre subdodávateľov. Avšak, zápis do RKÚV je nevyhnutná podmienka na to, aby (uzatvorená) zmluva nadobudla účinok. Táto podmienka nie je zakotvená v zákone o verejnom obstarávaní, ale v článku IV., bod 4.4 OPET (účinné odo dňa 1.11.2015).

Tím obstaraj
19.11.2015


05.11.2015

Dobrý deň, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 b) obstaráva stavebné práce vo výške 21000,- euro bez DPH (to znamená, že postupuje podľa § 9 ods. 9 ZVO). Ako v tomto prípade prebieha celý proces VO? Musí túto informáciu zverejniť vo svojom profile na internetovej stránke? Po tomto zverejnení zašle vybraným (minimálne trom alebo stačí 1) záujemcom výzvu na predloženie ponuky? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na stavebné práce v hodnote 21 000 eur bez DPH postupujete podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní. Pred zadaním zákazky je potrebné aby si verejný obstarávateľ urobil prieskum trhu k zisteniu predpokladanej hodnoty zákazky a zisteniu trhových možností poskytovania týchto služieb resp. realizáciu stavených prác. Tým verejný obstarávateľ zistí, kolľko je potenciálnych dodávateľov na predmet zákazky. Doporučuje sa vypracovať si aj tzv. Test bežnej dostupnosti (vzor nájdete na stránke úradu pre verejné obstarávanie). Následne verejný obstarávateľ spracuje "Výzvu na predloženie ponuky", v ktorej uvedie predmetné špecifiká zákazky ako sú: identifikácia verejného obstarávateľa, názov zákazky, predmet zákazky, PHZ, opis predmetu zákazky - špecifikácia (pri stavebných prácach: Výkaz výmer, technická správa, projektová dokumentácia, iné podklady....), miesto a čas lehoty predkladania ponúk, stanovenie primeraných podmienok účasti a kritérium na základe ktorých sa budú ponuky uchádzačov vyhodnocovať. Nie je potrebné zverejňovať výzvu na web stránke verejného obstarávateľ, avšak môžete, pre zvýšenú transparentnosť (nevyplýva povinnosť zo zákona). Výzvu je potrebné zaslať min. 3 potenciálnym záujemcom (resp. takému počtu, ktorý je v čase vyhlásenia zákazky na trhu dostupný), a ktorý vykonávajú činnosť (majú to v predmete svojej podnikateľskej činnosti) súvisiacu s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ po predložení ponúk vykoná vyhodnotenie ponúk na základe stanovených podmienok vo výzve. Z vyhodnotenia vypracuje záznam/zápisnicu. Písomne oznámi jednotlivým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, že sa ich ponuka prijíma/neprijíma. Následne po oznámení výsledku je možné uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom. Verejný obstarávateľ vyhotoví referenciu po skončení realizácie zákazky. Verejný obstarávateľ eviduje všetku dokumentáciu z procesu VO 5 rokov a raz kvartálne zverejňuje súhrnnú kvartálnu správu o zákazkách v hodnote nad 1000 € bez DPH a zverejní ju v Profile na ÚVO.

Tím obstaraj
17.11.2015


11.06.2015

Dobrý deň, možno je to niekde vysvetlené, ale neviem to nájsť, tak sa radšej opýtam. Pre elektronické trhovisko je na zákazku finančný limit 1000 a viac EUR. Prečo sa majú vrámci limitu na zákazku brať do úvahy skupiny CPV kódov (teda prvé tri číslice) a nie samotné CPV kódy. Z akého dôvodu má teda každý tovar svoj CPV kód, keď pracujeme so skupinami?

Úloha CPV kódov má v procese verejného obstarávania iba informačný význam. Jeho hlavnou úlohou je zjednodušenie kategorizácie jednotlivých obstarávaní a tým zjednodušiť vyhľadávanie zákaziek pre uchádzačov alebo záujemcov. K problematike EKS je potrebné uviesť, že zriaďovateľom systému je Ministerstvo vnútra SR. EKS je plne v ich kompetencii. Pokiaľ od Vás vyžadujú určité postupy je potrebné si uvedomiť, že vždy platí zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní žiadnym spôsobom nedefinuje CPV kódy ako nástroj na definovanie predmetu zákazky a ani ako nástroj na definovanie predpokladanej hodnoty zákazky. Preto Vám odporúčame sa riadiť podľa zákona o VO, ktorý definuje v § 3 zákazku a v § 5 pravidla výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.

Tím obstaraj
16.06.2015


12.01.2015

Ak sa dostanem k súťažným podkladom napr. ak sú uverejnené na webe uvo.gov.sk, mám povinnosť požiadať dodatočne o podklady obstarávateľa ak sa chcem zúčastniť súťaže? Alebo stačí len podať v danom termíne ponuku? Nemôžu vyradiť moju ponuku zo súťaže? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Nie nemusíte žiadať verejného obstarávateľa o súťažné podklady a áno môžete predložiť ponuku. Verejný obstarávateľ Vás nemôže z procesu verejného obstarávania vylúčiť. Nemá na to inštitút v zákone.

Tím obstaraj
15.01.2015


09.10.2014

Dobrý deň, zaujíma ma názor na nasledovný postup verejného obstarávateľa pri zadávaní nadlimitnej zákazky na stavebné práce: Po vylúčení ponuky záujemcu/uchádzača verejný obstarávateľ nedodrží lehotu stanovenú v § 41 ods. 2 a otvára časti ponúk označené ako "Kritériá" ihneď po doručení oznámenia o vylúčení záujemcovi/uchádzačovi ešte pred uplynutím lehoty na podanie námietok. Záujemca/uchádzač má v úmysle podať námietku na Úrad pre verejné obstarávanie proti vylúčeniu. Akú má zložiť kauciu, keďže ide o fázu po otváraní ponúk, takže by to spadalo bod § 138 ods. 19 písm. b), ale tieto ponuky boli otvárané skôr než mali byť, tzn. keby verejný obstarávateľ počkal, kaucia by sa počítala podľa § 138 ods. 19 písm. a) bod 2. Ide o rádovo odlišné sumy a pre záujemcu/uchádzača predstavuje suma v desiatkách tisíc eur samozrejme vysokú záťaž. Čítam zle zákon, alebo takto záujemca/uchádzač "trpí" správaním verejného obstarávateľa? Ďakujem za názor. PS: Išlo by vlastne o dve namietané skutočnosti (vylúčenie+postup) = 2x kaucia

Podľa § 138 ods. 5 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“) má uchádzač, záujemca či účastník vylúčený z postupu verejného obstarávania právo podať námietky najneskôr do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení. S podaním námietok proti vylúčeniu je uchádzač povinný zložiť aj kauciu na účet Úradu pre verejné obstarávanie („ÚVO“). Podľa § 138 ods. 19 písm. a) bod 2) ZVO je výška kaucie pred otváraním časti ponúk označených ako „Kritériá“ 0,1% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, najviac však 10.000 EUR. Ak komisia na vyhodnotenie ponúk otvorí časti ponuky označených ako „Kritériá“ pred uplynutím lehoty na podanie námietok v rozpore s § 41 ods. 2 písm. c) ZVO, nesmie byť porušenie (verejného) obstarávateľa vykladané na ťarchu uchádzača. V zmysle základného princípu účinnej právnej ochrany podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach by nemalo neprípustné konanie (verejného) obstarávateľa sťažiť či znemožniť prístup vylúčeného uchádzača k revíznym postupom.

Tím obstaraj
12.10.2014


01.10.2014

Dobrý deň! Chcel by som sa informovať, ak pri vypísaní verejného obstarávania použil obstarávateľ CPV kódy pre upresnenie obstaranej činnosti, to treba brať vážne, alebo to vôbec nič neznamená? Skutočný príklad: Výzva na predloženie cenovej ponuky 3. Opis a rozsah zákazky: Predmetom je štúdia a spracovanie investičného zámeru, za účelom posúdenia realizovateľnosti vybudovania a prevádzkovania ...s posúdením optimálneho energetického využitia (príloha č. 2). 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 13. Podmienky účasti uchádzačov: Oprávnenie realizovať predmet zákazky / overená kop. z Obch. reg. resp. iný rovnocenný doklad Vyhodnotenie Spoločnosť ... splnila odbornú spôsobilosť s činnosťou uvedenou vo výpise v obchodnom registri: „Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“ Mne sa to nepáči, potom prečo sú tam kódy pre žiadanú činnosť, s čím mohlo byť veľa záujemcov odstrašených, a ani sa neprihlásili. Prosím o pomoc.

Na základe informácií uvedených v (štandardných) oznámení o vyhlásení verejného obstarávania majú hospodárske subjekty v (celej) Európskej Únii možnosť zistiť, či sú dané zákazky pre ne zaujímavé. Predmet zákazky je opísaný aj prostredníctvom CPV kódov uvedených v Spoločnom slovníku obstarávania. Samotné CPV kódy neobmedzujú účasť hospodárskeho subjektu na určitom postupe verejného obstarávania. Pre účasť hospodárskeho subjektu na verejnom obstarávaní sú relevantné najmä podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO. Ak určitý hospodársky subjekt nespĺňa určité podmienky účasti, môže sa na postupe verejného obstarávania zúčastniť prípadne v spolupráci s relevantným subdodávateľom alebo v rámci skupiny dodávateľov.

Tím obstaraj
05.10.2014


03.09.2014

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak obec predáva budovu podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, je povinná urobiť verejné obstarávanie na odpredaj? A vôbec, môže určiť predaj obecnej budovy podľa citovaného zákona bez zistenia si verejnej mienky? Ďakujem za skorú odpoveď.

Verejný obstarávateľ je povinný dodržať pravidlá zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“), ak vystupuje v pozícii „kupcu“ a zadáva verejné zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby či uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ZVO. Naopak, ustanovenia ZVO sa neuplatňujú, ak verejný obstarávateľ vystupuje (len) v pozícii „predajcu“. Povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie však platí všeobecne vtedy, ak daný predaj súvisí so zadaním verejnej zákazky (napr. predaj pozemku verejného obstarávateľa za účelom postavenia budovy súkromným subjektom s určitými vlastnosťami vo verejnom záujme a následný prenájom budovy verejnému obstarávateľovi). Samotné ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. neukladá obci povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie pri prevode majetku. V konkrétnom prípade preto obec nie je povinná uskutočniť postup verejného obstarávania pri predaji svojej budovy, ak s daným predajom nesúvisí žiadne zadanie verejnej zákazky v zmysle § 3 ZVO.

Tím obstaraj
03.09.2014


19.07.2014

Dobrý deň, sme firma zaoberajúca sa strojárskou výrobou na CNC a klasických strojoch. Máme vlastnú galvanizovňu, kde eloxujeme hliníkové diely a vieme značiť diely aj laserovým popisovačom. Vedeli by ste mi poradiť, aký by bol náš CPV kód?

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní obsahujú aj tzv. CPV kódy, ktoré opisujú predmet zákazky. Európska nomenklatúra, resp. spoločný slovník obstarávania Common Procurement Vocabulary ("CPV") umožňuje najmä jednoduchý a jednotný preklad (často komplikovaných) technických odborných výrazov podľa určitých oddelení, skupín, tried a kategórií. Ak sa podnikateľ registruje na tzv. elektronickom trhovisku v zmysle § 92 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (www.eks.sk), má v príslušnom formulári vyplniť prostredníctvom CPV kódov aj „predmet plnenia“, ktorý má v úmysle ponúkať na elektronickom trhovisku. V konkrétnom prípade prichádzajú pre dodávateľa, ktorý podniká v strojárskej výrobe s (vlastnou) galvanizovňou, do úvahy najmä nasledovné CPV kódy: ◦45442210-2 Galvanizácia; ◦42000000-6 Priemyselné mechanizmy.

Tím obstaraj
19.07.2014