Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Verejný obstarávateľ, obstarávateľ

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ

Základné údaje, ktoré potrebujete vedieť pokiaľ chcete realizovať verejné obstarávanie.

 

 • Potrebujete si overiť definované podmienky, ktoré ste stanovili vo verejnom obstarávaní? 
 • Potrebujete získať odpoveď na výklad niektorých paragrafov? 
 • Chcete sa vyvarovať chybám, ktoré už boli v procese verejného obstarávania uskutočnené? 
 • Chcete zabezpečiť transparentné a férové verejné obstarávanie? 
 • Chcete mať aktuálnu legislatívu SR a EU stále po ruke?
 • Chcete mať informácie o rozsudkoch súdneho dvora EU?
 • Chcete byť informovaný o nových rozhodnutiach o námietkach, metodických usmerneniach a výsledkov kontroly?
 • Chcete dostávať iba Vami vybrané rozhodnutia o námietkach, metodických usmerneniach a výsledkoch kontroly?

Odpovede nájdete na stránkách www.obstaraj.sk

V prípade ak potrebujete poradiť, zaregistrujte sa do DEMO prevádzky a napíšte Vášu tázku do poradne, naši odborníci Vám odpovedia.


Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

b) obec,

c) vyšší územný celok,

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,

e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).

 

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a

a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),

b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo

c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Zákazka

Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.


Pri zadávaní podlimitných zákaziek je verejný obstarávateľ povinný zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo uverejniť výzvu na predkladanie ponúk prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania. Pre zverejňovanie sa využíva aplikácia "ISZU". Do tejto aplikácie je potrebné sa registrovať (registrácia je bezplatná) prostredníctvom žiadosti o registráciu do systému "ISZU". Bližšie informácie o elektronickom posielaní oznámení používaných vo verejnom obstarávaní získate na stránke Úradu pre verejné obstarávanie - link.

Pri zadávaní nadlimitných zákaziek verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu oznámenie používané vo verejnom obstarávaní v deň bezprostredne nasledujúci po dni, keď bolo odoslané publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu a úradu preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení.
Do Publikačného úrad je možné zaslať informácie prostredníctvom eNotices. eNotices poskytuje prístup ku všetkým štandardným formulárom používaným v európskom verejnom obstarávaní. Pre používanie tejto služby musíte byť registrovaným užívateľom. (registrácia je bezplatná) Viac informácií nájdete - link.  (pozn. ISZU zasiela automaticky oznámenie aj publikačnému úradu v prípade nadlimitných zákaziek) 


Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. (do  18.4.2016)

V § 1 odsek 2 zákon definuje na čo sa nevzťahuje

V § 4 zákon definuje jednotlivé limity

V § 5 zákon definuje pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

V § 6, 7 a 8 zákon definuje kto je verejný obstarávateľ a obstarávateľ

V § 9 zákon definuje základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

V § 9c a § 9d zákon definuje elektronické trhovisko

V § 21 zákon definuje dokumentáciu, ktorú je potrebné vypracovať a evidovať

V § 22 a 23 zákon definuje oznámenia používané vo verejnom obstarávaní  

V § 24 zákon definuje jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní

V § 26 až 30 zákon definuje podmienky účasti

V § 32 zákon definuje určovanie podmienok účasti

V § 33 zákon určuje ako sa vyhodnocuje splnenie podmienok účasti

V § 34 zákon definuje súťažné podklady

V § 35 zákon definuje kritéria na vyhodnotenie ponúk

V § 36 zákon definuje zabezpečenie ponúk zábezpeku

V § 40 zákon definuje zriadenie komisie na vyhodnocovanie ponúk

V § 41 zákon definuje otváranie ponúk

V § 42 zákon definuje vyhodnocovanie ponúk na základe určených kritérií

V § 43 zákon definuje elektronickú aukciu

V § 45 zákon definuje uzatvorenie zmluvy 

V § 46 zákon definuje zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

V § 48 zákon definuje povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii

V § 49 zákon definuje povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči úradu

V § 51 a § 81 zákon definuje verejná súťaž (verejný obstarávateľ a obstarávateľ)

V § 52 až § 54 a § 82 až § 84 zákon definuje užšiu súťaž (verejný obstarávateľ a obstarávateľ)

V § 55 až § 57 a § 85 až § 87 zákon definuje rokovacie konanie so zverejnením (verejný obstarávateľ a obstarávateľ)

V § 58 až § 59 a § 88 až § 89  zákon definuje rokovacie konanie bez zverejnenia (verejný obstarávateľ a obstarávateľ)

V § 60 zákon definuje súťažný dialóg

V § 91 až § 102 zákon definuje zadávanie podlimitných zákaziek

V § 128 až 134 zákon definuje zoznam podnikateľov (zápis do zoznamu UVO na preukázanie osobného postavenia podľa § 26)

V § 136 zákon definuje žiadosť o nápravu 

V § 138 až § 143 zákon definuje konanie o námietkach a odvolaní 

V § 149 zákon definuje správne


Podmienky verejného obstarávania sú upravené zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (aktuálny zákon nájdete v legislatíva SR) od 18.4.2016.

Podmienky verejného obstarávania sú upravené zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (aktuálny zákon nájdete v legislatíva SR) do 18.4.2016.

Z pohľadu európskeho práva je verejné obstarávanie upravené najmä smernicami:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)