Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Uchádzač, záujemca

Uchádzač, záujemca

Základné údaje, ktoré potrebujete vedieť pokiaľ sa chcete zúčastniť verejného obstarávania.

 

 • Chcete zistiť či podmienky vo verejnom obstarávaní sú podľa zákona o verejnom obstarávaní? 
 • Chcete sa vyvarovať chybám v revíznych postupoch? 
 • Potrebujete argumentovať obstarávateľovi (§6,§7,§8) v procese verejného obstarávania? 
 • Chcete mať aktuálnu legislatívu SR a EU stále po ruke? 
 • Chcete mať informácie o rozsudkoch súdneho dvora EU?
 • Chcete byť informovaný o nových rozhodnutiach o námietkach, metodických usmerneniach a výsledkov kontroly? 
 • Chcete dostávať iba Vami vybrané rozhodnutia o námietkach, metodických usmerneniach a výsledkoch kontroly?

Odpovede nájdete na stránkách www.obstaraj.sk

V prípade ak potrebujete poradiť, zaregistrujte sa do DEMO prevádzky a napíšte Vášu tázku do poradne, naši odborníci Vám odpovedia.


Uchádzač/Záujemca/Hospodásrky subjekt

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,

b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,

c) uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku

Konečný užívateľ výhod (§ 11)

(1) Konečný užívateľ výhod na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá pri

a) právnickej osobe

 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
 3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom alebo v druhom bode, ovláda právnickú osobu,
 4. na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jej podnikania alebo inej jej činnosti,

b) fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jej podnikania alebo inej jej činnosti,

c) združení majetku33)

 1. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
 2. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku,
 3. je zakladateľom združenia majetku alebo ak je zakladateľom právnická osoba, tak fyzická osoba podľa písmena a),
 4. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku.

(2) Ak právnická osoba podľa odseku 1 písm. a) je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,34) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia štatutárneho orgánu emitenta cenných papierov podľa tohto odseku.

(3) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia jej štatutárneho orgánu.

(4) Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa.


Verejný obstarávateľ je povinný podľa zákona pri zadávaní nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek zaslať úradu na uverejnenie vo vestníku verejného obstarávania informáciu (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvu na predloženie ponúk) na uverejnenie. Na základe tejto informácie má záujemca možnosť požiadať o súťažné podklady, v ktorých verejný obstarávateľ definuje podmienky účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk ako aj ďalšie potrebné údaje ako sú termíny, opis predmetu zákazky, návrh zmluvy alebo zmluvné podmienky, zábezpeku a jej výšku pokiaľ ju požaduje, informácie o e-aukcii pokiaľ sa bude konať, kontaktné údaje na verejného obstarávateľa a iné.

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určí musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky a môže vyžadovať ich minimálnu úroveň. Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.

V súťažný podkladoch verejný obstarávateľ určí aj kritéria na vyhodnotenie ponúk väčšinou je to cena. Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr ani požiadavky určené ako podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ najprv vyhodnocuje splnenie podmienok účasti. Všetkých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti vyhodnocuje z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk. Záujemca, ktorý má najlepšie kritérium (zvyčajne najnižšiu cenu) na vyhodnotenie ponúk je verejným obstarávateľom vyhlásení za úspešného. Po oznámení všetkým záujemcom o úspešnosti /neúspešnosti môže verejný obstarávateľ najskôr 16 deň podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.   

Každý postup verejného obstarávateľa podľa rozhodnutia Súdneho dvora musí byť preskúmateľný čo znamená, že voči každému úkonu je možné použiť revízne postupy (žiadosť o nápravu, námietka) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu (tento úkon je bez povinnosti skladať kauciu a doručuje sa verejnému obstarávateľovi) alebo námiektu. V prípade zamietnutia žiadosti o nápravu má uchádzať právo podať námietku na Úrad pre verejné obstarávanie (pri tomto úkone je potrebné zložiť kauciu).


Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. (do 18.4.2016)

V § 1 odsek 2 zákon definuje na čo sa nevzťahuje

V § 4 zákon definuje jednotlivé limity

V § 6, 7 a 8 zákon definuje kto je verejný obstarávateľ a obstarávateľ

V § 9c a § 9d zákon definuje elektronické trhovisko

V § 24 zákon definuje jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní

V § 26 až 30 zákon definuje podmienky účasti

V § 33 zákon určuje ako sa vyhodnocuje splnenie podmienok účasti

V § 34 zákon definuje súťažné podklady

V § 35 zákon definuje kritéria na vyhodnotenie ponúk

V § 42 zákon definuje vyhodnocovanie ponúk na základe určených kritérií

V § 43 zákon definuje elektronickú aukciu

V § 45 zákon definuje podmienky uzavretia zmluvy

V § 51 a § 81 zákon definuje verejná súťaž (verejný obstarávateľ, obstarávateľ)

V § 52 až § 54 a § 82 až § 84 zákon definuje užšia súťaž (verejný obstarávateľ, obstarávateľ)

V § 55 až § 57 a § 85 až § 87 zákon definuje rokovacie konanie so zverejnením (verejný obstarávateľ, obstarávateľ)

V § 58 až § 59 a § 88 až § 89  zákon definuje rokovacie konanie bez zverejnenia (verejný obstarávateľ, obstarávateľ)

V § 60 zákon definuje súťažný dialóg

V § 91 až § 102 zákon definuje zadávanie podlimitných zákaziek

V § 128 až 134 zákon definuje zoznam podnikateľov (zápis do zoznamu UVO na preukázanie osobného postavenia podľa § 26)

V § 134a až 134e zákon definuje register konečných užívateľov výhod (zápis do registra na ÚVO na preukázanie konečných užívateľov výhod podľa § 12a)

V § 136 zákon definuje žiadosť o nápravu 

V § 138 až § 143 zákon definuje konanie o námietkach a odvolaní 


Podmienky verejného obstarávania sú upravené zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (aktuálny zákon nájdete v legislatíva SR) od 18.4.2016

Podmienky verejného obstarávania sú upravené zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (aktuálny zákon nájdete v legislatíva SR) do 18.4.2016

Z pohľadu európskeho práva je verejné obstarávanie upravené najmä smernicami:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)
 • 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (nájdete v legislatíva EÚ - Smernice)