Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Podmienky registrácie

Podmienky registrácie

Podmienky užívania služieb OBSTARAJ.SK


Predmet služieb: sprístupňovanie, poskytovanie, zasielanie informácií o verejnom obstarávaní najmä o výsledkoch kontroly, metodických usmerneniach, rozhodnutí o námietkach vydávaných Úradom pre verejné obstarávanie, slovenskej a európskej legislatíve verejného obstarávania a rozsudkoch súdneho dvora európskej únie ako aj informácií z vestníkov verejného obstarávania a informácií z elektronického verejného obstarávania.
Služby OBSTARAJ.SK sú produktom Jitka Reisingerová J.R. Poniklec, IČO: 14403901 (ďalej len prevádzkovateľ).  
Hlavným cieľom služieb OBSTARAJ.SK je spracovanie údajov o verejnom obstarávaní na území Slovenskej republiky.


1. Registrácia

Registrovať sa môže užívateľ fyzická aj právnická osoba v zmysle platných právnych predpisov. Služby spojené s registráciou sa líšia podľa typu registrovaných užívateľov.
• Registrácia do DEMO prevádzky,  ktorá je poskytnutá zdarma,
• a Registrovaného člena OBSTARAJ.SK.
Podľa typu registrovaných užívateľov sa líšia najmä ich práva užívania systému OBSTARAJ.SK. Obidva typy registrovaných užívateľov sa zaväzujú dodržiavať podmienky užívania služieb OBSTARAJ.SK. Pod používaním služieb systému OBSTARAJ.SK sa rozumejú všetky úkony používateľa vykonávané na doméne OBSTARAJ.SK a ostatných adresách patriacich do systému OBSTARAJ.SK. Prevádzkovať si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu užívateľa (najmä, ale nie len z dôvodu nekorektného vyplnenia registračných údajov).


1.1 Registrácia do DEMO prevádzky (zdarma)
• Registrácia do DEMO prevádzky je registrovaný taký užívateľ, ktorý sa zdarma riadne zaregistruje do systému OBSTARAJ.SK.
• Registrovaný „DEMO“ užívateľ získa prístup k poradni OBSTARAJ.SK.
• Registrovaný „DEMO“ užívateľ získa prístup k náhodnému obsahu služieb OBSTARAJ.SK.

 

1.2 Registrácia za člena OBSTARAJ.SK (platená)
Registrovaným členom OBSTARAJ.SK sa stáva užívateľ, ktorý si za poplatok (podľa aktuálneho cenníka) vybral balík služieb a súhlasil s týmito podmienkami užívania.  
Registrovaný člen má možnosť výberu z nasledujúcich balíkov služieb: 
• Základný - obsah balíčka: námietky, metodické usmernenia, výsledky kontroly, vestník, legislatíva SR, legislatíva EÚ, rozsudky súdov.
• Verejný obstarávateľ - obsah balíčka: aplikácie balíčka "Základný, CPV, zábezpeka, lehoty.
• Uchádzač/záujemca - obsah balíčka: aplikácie balíčka "Základný", vestník plus.
• Úplný prístup - obsah balíčka: aplikácie balíčka "Základný", aplikácie balíčka "Verejný obstarávateľ", aplikácie balíčka "Uchádzač/záujemca".  

 

1.3 Doba trvania registrácie a spôsob ukončenia registrácie
Registrácia do DEMO prevádzky (zdarma) je uzatváraná na dobu minimálne 3 mesiacov. Platená registrácia je uzatváraná na dobu podľa predplatenia služby podľa aktuálneho cenníka spravidla na dobu jedného roka (365 dní). 
Registráciu možno ukončiť:
• Dohodou prevádzkovateľa a užívateľa.
• Uplynutím doby, na ktorú si užívateľ služby zaplatil.
• Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu, ktorá bola založená za účelom páchania trestnej činnosti alebo činnosti, ktorá je v rozpore s všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti.
• Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu, ak užívateľ je v meškaní s platbou za služby dlhšie ako 30 dní.
• Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu kedykoľvek kvôli porušovaniu týchto podmienok užívania služieb OBSTARAJ.SK.
Po zrušení registrácie si prevádzkovateľ vyhradzuje právo udržiavať v systéme počas ľubovoľnej doby údaje o užívateľovi.

 

1.4 Ukončenie plateného balíka služieb do 14 kalendárnych dní od jeho aktivácie

Registrovaný člen OBSTARAJ.SK po zaplatení a aktivovaní balíka služieb má možnosť bez uvedenia dôvodu ukončiť aktivovanú službu do 14 kalendárnych dní. Registrovaný člen musí písomne požiadať o ukončenie za zaslať požiadavku na mail info@obstaraj.sk. Písomná žiadosť musí obsahovať registračné údaje, z ktorých bude možné jednoznačne identifikovať žiadateľ, ako aj  spätné kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresu a číslo účtu. Pre vylúčenie pochybností odporúčame registrovanému členovi overiť si doručenie jeho požiadavky aj telefonicky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť späť uhradenú čiastku, ktorá bude ponížená o náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje požiadavku ukončiť do 30 dní odo dňa zaslania požiadavky na ukončenie.

 

1.5 Reklamačný postup

Reklamačný postup sa začne zaslaním reklamačnej požiadavky na e-mail info@obstaraj.sk. Reklamácia musí byť písomná obsahujúca rozsah reklamovaných služieb a ich dôvod. Písomná reklamácia musí obsahovať registračné údaje, z ktorých bude možné jednoznačne identifikovať žiadateľ, ako aj spätné kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresu a číslo účtu.

 

2. Registračné informácie 
Niektoré služby v systéme spravovanom pod doménou OBSTARAJ.SK sú vlastníctvom poskytovateľa. Služba, ktorá umožňuje vytvorenie a používanie vlastného priestoru „mO“, kde užívateľské meno predstavuje meno zvolené používateľom pri registrácii. Služba umožňuje okrem iného vkladanie vlastných komentárov a poznámok prostredníctvom WWW prehliadača a poskytuje neobmedzenú kapacitu. Pri registrácii musí používateľ pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Osobné údaje používateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to pri zisťovaní skutočností vedúcim k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

 

3. Zmeny systému OBSTARAJ.SK
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť poskytovanie bezplatných služieb v systéme OBSTARAJ.SK. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť (rozšíriť, vizuálne a systémovo upraviť)  poskytovanie platených služieb po predchádzajúcom upozornení užívateľa. Zároveň sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytovať platené služby v pôvodnom rozsahu, ktorý si užívateľ zaplatil podľa aktuálneho cenníka.

 
4. Obsah a distribúcia údajov
Poskytovateľ vyhlasuje, že nevykonáva monitorovanie, editáciu alebo cenzurovanie obsahu v „mO“ v systéme OBSTARAJ.SK. Zodpovednosť a prípadné dôsledky za obsah nesie výhradne sám používateľ. Používateľ sa zaväzuje že prostredníctvom služieb systému nebude prenášať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky. Používateľ nesmie zasahovať iným používateľom do používania služieb systému OBSTARAJ.SK. Pokusy získať neautorizovaný prístup do cudzieho účtu „mO“ sú prísne zakázané, a môžu byť posudzované ako trestný čin.

 
5. Účet a heslo používateľa
Údaje v „mO“ sú považované za súkromné. Účet je používateľovi vytvorený po úspešnom zavŕšení procesu registrácie na znak súhlasu s týmito Podmienkami používania a úhrade podľa aktuálneho cenníka. Používateľ je zodpovedný za udržiavanie svojho účtu a hesiel k nemu v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek zneužitie svojho účtu treťou osobou, bez ohľadu na skutočnosť, či sa tak stalo s vedomím alebo bez vedomia používateľa. Používateľ sa zaväzuje informovať (help@obstaraj.sk) prevádzkovateľa o akomkoľvek zneužití alebo podozrení zo zneužitia svojho účtu v systéme služieb OBSTARAJ.SK.

 
6. Zodpovednosť 
Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb systému OBSTARAJ.SK na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby výpočtového systému OBSTARAJ.SK alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Prevádzkovateľ poskytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému OBSTARAJ.SK. Zároveň prevádzkovateľ vyhlasuje, že je v jeho najlepšom záujme, aby všetky funkcie systému OBSTARAJ.SK boli poskytované používateľom na maximálnej možnej úrovni. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení údajov v systéme OBSTARAJ.SK. Prevádzkovateľ sa nezaručuje, že služba splní očakávania a požiadavky používateľa, a že prípadné chyby budú odstránené okamžite. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré používateľ získa prostredníctvom systému OBSTARAJ.SK. Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom služieb systému OBSTARAJ.SK nie sú preverené Prevádzkovateľom a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom používateľa. Prevádzkovateľ má právo zasielať užívateľovi správy obsahujúce informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka. Prevádzkovateľ komunikuje s používateľom výhradne z troch kontaktných adries elektronickej pošty v tvare obchod@obstaraj.skadministrator@obstaraj.sk a info@obstaraj.sk. Pokiaľ sa používateľovi niekto prihovára v mene prevádzkovateľa systému OBSTARAJ.SK z inej adresy, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o pokus o podvod, a používateľ by mal okamžite o takomto pokuse informovať prevádzkovateľa na zmienených kontaktných adresách.

 

7. Zrušenie služby
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zablokovať účet používateľa v systéme OBSTARAJ.SK, pokiaľ vznikne podozrenie, že používateľ porušuje niektoré z predchádzajúcich pravidiel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžite zablokovať a bez náhrady zrušiť účet používateľa (po 3 mesiacoch od uplynutia predplatenej registrácie) v systéme OBSTARAJ.SK, pokiaľ používateľ neuhradí poplatok za využívanie služby. Systém OBSTARAJ.SK v takom prípade po zrušení pasívneho účtu používateľa umožní novému užívateľovi vytvoriť si účet s rovnakým užívateľským menom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť, či správanie používateľa je v súlade s podmienkami používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Je v záujme používateľa, aby bol dôkladne oboznámený s týmito Podmienkami služieb systému OBSTARAJ.SK.

 

8. Práva používateľa
Používateľ má právo používať služby v systéme OBSTARAJ.SK v súlade s podmienkami používania.
Používateľ má právo oboznámiť prevádzkovateľa so svojimi názormi, pripomienkami, ako aj požiadať prevádzkovateľa o pomoc pri používaní služieb v systéme OBSTARAJ.SK. V prípade, že používateľ má námietky voči podmienkam používania uvedeným v tejto dohode, má právo na zastavenie používania služieb v systéme OBSTARAJ.SK a oboznámenie prevádzkovateľa o ukončení používania služieb OBSTARAJ.SK.

 
9. Oznamy
Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou, použitím elektronickej pošty, faxu alebo formou listu. Prevádzkovateľ má právo používať služby systému OBSTARAJ.SK na hromadné zasielanie správ všetkým používateľom o zmenách podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách v systéme OBSTARAJ.SK. Prevádzkovateľ má právo zasielať alebo sprostredkovať používateľovi informácie z oblastí, ktoré používateľ označil pri registrácii alebo o nich požiadal alebo prejavil o ne záujem kedykoľvek počas používania služieb v systéme OBSTARAJ.SK.

 
10. Pravidlá poradne
Prevádzkovateľ poradňou vytvoril priestor na kladenie otázok k problematike verejného obstarávanie. Ak sa budete správať podľa pravidiel poradne, bude to na prospech všetkých. V prípade opätovného porušovania Pravidiel poradne si vyhradzujeme právo odmietnuť vám prístup k našim službám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah vašej komunikácie.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity v poradni vytvaraní používateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby bola poradňa miestom inteligentnej diskusie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do príspevkov v prípade porušenia týchto pravidiel. Prístupom do poradne vyjadrujete svoj súhlas s týmito Pravidlami a záväzok dodržiavať ich:
1. K ostatným používateľom našich služieb pristupovať s úctou a nevnucovať svoje názory ostatným. Akékoľvek osobné útoky zvlášť voči ostatným diskutujúcim sú neprípustné.
2. Neprípustné sú príspevky obsahujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.
3. Zakázané je písať otázky do poradne v cudzom mene a vydávať sa za osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.
4. Vystupovať pod jedným menom/aliasom.
5. Neprípustné je zaplavovať poradňu viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami).
6. Neprípustné je propagovať v poradni komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.
7. Je zakázané vkladať odkazy s affiliate programom, alebo podobné odkazy z ktorých má pisateľ finančný prospech.
8. Pri posudzovaní informácií získaných z poradne mať na zreteli, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek ďalšie kroky.
9. Obstaraj.sk Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto servera, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi. Používatelia tohto servera musia dodržiavať pravidlá poradne. Pokiaľ máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte nás.
Ďakujeme vám, že pri využívaní komunikačných služieb obstaraj.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame Pravidlá opakovane sledovať a ubezpečiť sa, že konáte v ich súlade 

Obmedzenie právnej zodpovednosti: Odpovede v službe „Poradňa“ je založená len na (krátkych a všeobecných) údajoch v položenej otázke. Odpoveď je formulovaná stručne a nemôže nahradiť vyčerpávajúcu právnu radu (založenú na podrobných údajoch v rámci konkrétneho verejného obstarávania). Odpoveď slúži len orientačne, a nie ako právny podklad pre postupy užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzujem právo nakladať s položenými otázkami ako s vlastným obsahom stránky a ďalej uverejňovať a poskytovať položené otázky spolu s odpoveďami. 

 

11. Právne normy
Podmienky tejto dohody sú vytvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ a používateľ súhlasia, že vzájomné vzťahy medzi obidvoma stranami sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok, prípadne ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet tejto dohody.