Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Legislatíva

Legislatíva

Legislatíva SR

Verejné obstarávanie je v slovenskom právnom systéme riadené zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do 18.4.2016 zákonom č. 25/2006), ktoré nájdete v „Legislatíva SR“ vo všetkých novelizáciách.


Legislatíva EÚ

Európsku legislatívu ohľadne verejného obstarávania nájdete v „Legislatíva EÚ“, kde sú sprístupnené smernice, nariadenia a ostané dokumenty EÚ. 

Smernice

Smernica je právny akt, ktorým sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ, pričom sa voľba spôsobu a metód ponecháva na ich vnútroštátne orgány.

Nariadenia

Nariadenie je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo svojej celistvosti v celej EÚ.

Rozhodnutia

Rozhodnutie je právny akt záväzný iba pre toho, komu je adresovaný (napr. členskému štátu alebo spoločnosti) a je záväzné v celom rozsahu.

Oznámenie

Oznámenie nie je právne záväzné.

Stanoviská

Stanovisko predstavuje pre inštitúcie nástroj na vyjadrovanie nezáväzných postojov – t. j. bez právnych následkov pre jeho adresátov. Stanovisko nie je právne záväzné. Stanoviská môžu vydávať hlavné inštitúcie EÚ (Komisia, Rada, Parlament), Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Výbory poskytujú stanoviská k pripravovaným právnym predpisom. Ich stanoviská odrážajú osobitné regionálne, ekonomické alebo sociálne postoje.

Iné

Obsahuje iné dokumenty ako sú Zelená kniha (dokument s cieľom vyvolať diskusiu na zvolenú tému). 


Rozsudky Súdneho dvora a súdov SR

Pre registrovaných užívateľov je sprístupnená oblasť "Rozsudky Súdneho dvora" a "Rozsudky súdov SR"  z oblasti verejného obstarávania v slovenskom jazyku, čo výrazne pomáha k pochopeniu jednotlivých článkov smerníc EÚ pomocou výkladu súdu.


Pozn.: „Len právne predpisy Európskej únie uverejnené v tlačenom vydaní Úradného vestníka Európskej únie sa považujú za autentické.“