Legislatíva Legislatíva SR Novely zákona Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní účinnosť od 1.1.2013
Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní účinnosť od 1.1.2013

(Návrh)

ZÁKON

z ......... 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
 Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z., zákona č. 442/2008 Z.z., zákona č. 213/2009 Z.z., zákona č. 289/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č. 503/2009 Z.z., zákona č. 73/2010 Z.z., zákona č. 129/2010 Z.z., zákona č. 58/2011 Z.z., zákona č. 158/2011 Z.z., zákona č. 182/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 348/2011 Z.z., zákona č. 550/2011 Z.z. a zákona č. 91/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa slová „podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých“ nahrádzajú slovo „ktorej“.

2. V § 3 sa za ods. 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Strategická zákazka na účely tohto zákona je nadlimitná zákazka, ktorú zadáva verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej sčasti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak zároveň
a) ide o zákazku, ktorej celkovú cenu alebo spôsob jej určenia alebo podrobné technické požiadavky nie je možné vopred spoľahlivo  určiť,
b) je odôvodnený predpoklad, že predpokladaná hodnota zákazky bude vyššia, než 10 miliónov eur,
c) nejde o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu a
d) zákazka neslúži len na zabezpečenie činnosti verejného obstarávateľa alebo výkon jeho úloh podľa osobitných predpisov, ale na zabezpečenie verejného záujmu.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

3. V § 3 ods. 10 sa slová "podľa § 102" nahrádzajú slovami "postupom podľa § 92 až 99"
.
4. V § 4 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná, v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
(2) Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit, ustanovený osobitným predpisom.
(3) Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. nižšia, ako finančný limit podľa odseku 2 a
a) ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, alebo
b)  ide o inú zákazku, ako podľa písmena a) a predpokladaná hodnota zákazky je
 1. rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na  poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
 2. rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác  zadávanú verejným obstarávateľom.“.

5. V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

6. V § 7 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „, s výnimkou povinností podľa § 10 ods. 2.“.

7. V § 7 odsek 2 znie:
„(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102.".

8. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
 
9. § 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa ods. 3 až 6.".

10. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Evidencia referencií
(1) Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa tohto zákona.
(2) Referenciou je na účely tohto zákona elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa tohto zákona, ktoré obsahuje
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, rodné číslo alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené, dodávateľa,
b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
e) hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií, ustanovených v odseku 4,
f) výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6,
g) dátum vyhotovenia.
(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu
a) do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody vo vzťahu k plneniu zmluvy alebo rámcovej dohody,
b) ak sa podľa zmluvy alebo rámcovej dohody dodávajú samostatné čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, aj do 30 dní odo dňa dodania každého takéhoto plnenia vo vzťahu k tomuto dodaniu,
c) ak bola zmluva alebo dohoda uzatvorená na dobu dlhšiu, než jeden rok, vždy aj k 30. januáru kalendárneho roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, kedy bola zmluva alebo rámcová dohoda uzatvorená, vo vzťahu k ich plneniu za predchádzajúci kalendárny rok,
d) bezodkladne po tom, ako omeškania dodávateľa presiahne 30 dní.
(4) Kritériami hodnotenia kvality podľa ods. 2 písm. e) sú
a) predčasné ukončenie zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,
b) celkové trvanie omeškania dodávateľa v dňoch,
c) počet dôvodne uplatnených reklamácií,
d) dodržanie povinností dodávateľa vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia.
(5) Kritérium podľa ods. 4 písm. a) obsahuje okrem údaju, či došlo k predčasnému skončeniu, aj stručné odôvodnenie. Splnenie kritérií podľa ods. 4 písm. d) hodnotí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia.
(6) Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto, ktoré je automaticky vyplnené v rámci funkcionality vzoru referencie a ktoré je vypočítané spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií v zostupnom poradí od ods. 4 písm. a) po písm. d).
(7) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formuláru.
(8) Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov, vedených v zozname podnikateľov zabezpečí úrad; ak referencia obsahuje rodné číslo, úrad ho zozname podnikateľov nezverejňuje.
(9) Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 4 vo vzťahu k už zapísanej referencii podľa ods. 3 písm. a), verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykoná zmenu v referencii v časti údajov podľa ods. 2 písm. e); na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 obdobne.

§ 9b
Prieskum trhu
Prieskumom trhu je na účely tohto zákona systematický postup zberu a analýzy kvantitatívnych alebo kvalitatívnych informácií, alebo ich kombinácie, ktorého cieľom je vo vzťahu k predmetu zákazky alebo jeho časti, k potrebám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo k inej posudzovanej skutočnosti získať objektívne informácie na účely postupu verejného obstarávateľa alebo obtarávateľa, vychádzajúce zo skutočnej situácie na trhu tovarov, stavebných prác alebo služieb.

§ 9c
Bežná dostupnosť na trhu
(1) Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
a) nie sú chránené podľa predpisov o ochrane duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva,
b) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
c) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené,
d) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
(2) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa a potrieb, súvisiacich a údržbou a opravou ich majetku.
(3) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.".

11. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je strategickou zákazkou, centrálnou obstarávacou organizáciou pre verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo právnickú osobu podľa § 6 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej sčasti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra"). Verejný obstarávateľ je v prípadoch podľa prvej vety povinný nadobúdať od centrálnej obstarávacej organizácie alebo jej prostredníctvom
 a) tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu,
 b) tovary, stavebné práce alebo služby iné, než podľa písmena a), ak v konkrétnom prípade  centrálna obstarávacia organizácia neudelí verejnému obstarávateľovi písomný súhlas na  nadobudnutie tovarov, stavebných prác alebo služieb inak, než od centrálnej  obstarávacej organizácie alebo jej prostredníctvom.

12. V § 10 sa za ods. 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Verejný obstarávateľ iný, než podľa ods. 2, a obstarávateľ môžu nadobúdať tovary, stavebné práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

13. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10a
Uzatváranie dodatkov
(1) Je zakázané uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)  Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti alebo menil ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača je možné uzatvoriť za podmienky podľa odseku 4 a len ak po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, majúca vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné rozumne predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok.
(3) Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh na súd a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 2 došlo.
(4) Ak súd určí, že došlo k zmene okolností podľa odseku 2, je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti alebo menil ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu.

§ 10b
Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia
(1) Povinnou náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie, je dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny, podľa ktorého sú zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy povinné určovať cenu s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov, stavebných prác alebo služieb na trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, sú povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi dvomi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, je povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa prvej vety dojednanie zmluvných strán, že východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov, zistená spôsobom podľa prvej vety.
(2) Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 1 je na dohode zmluvných strán, pričom však na účely porovnania cien musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na porovnateľné tovary, stavebné práce alebo služby.
(3) Povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 1 je aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia, než tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 1.“.

14. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo "zverejnením" dopĺňa čiarka a slová ", ak sa nepostupuje podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3,"

15. V § 20 prvá veta sa vypúšťajú slová "a o informáciách označených ako dôverné" a v druhej vete sa za odkaz "§ 49 ods. 5" dopĺňajú slová "a § 49a".

16. V § 21 ods. 1 druhá veta sa za slovo "konania" vkladajú slová "so zverejnením".

17. V § 21 ods. 2 sa bodka na konci vypúšťa a dopĺňajú sa slová "a uverejniť ju na profile podľa § 113 ods. 3 (ďalej len "profil") do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody.".

18. V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
"(1) Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len "publikačný úrad") a úradu na uverejnenie. Pravidelné informatívne oznámenie môže obstarávateľ uverejniť v profile.
 (2) Obstarávateľ môže v profile uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové čísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme zvýšenia informovanosti môže obstarávateľ v profile uverejniť v plnom znení súťažné podklady, technické požiadavky a dodatočné informácie.".

19. V § 23 odsek 2 znie:
"(2) Obstarávateľ pred uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia v profile pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.".

20. V § 24 odseky 4 až 6 znejú:
"(4) Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konania môžu byť rokovacie konanie so zverejnením alebo rokovanie o strategickej zákazke.
(5) Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov, ak tento zákon v § 58, 88 alebo 108j ods. 3 neustanovuje inak. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
(6) Ak sa v rokovacím konaní so zverejnením postupuje podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3, nemožno ním uzavrieť rámcovú dohodu.".

21. V § 26 ods. 1 písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno h), ktoré znie:
"h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, tichým spoločníkom, akcionárom alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, tichým spoločníkom, akcionárom alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá bola alebo je
a. spoločníkom, tichým spoločníkom, akcionárom alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.".

22. V § 26 ods. 2 písm. e) sa na konci dopĺňa slovami "vo vzťahu k predmetu zákazky alebo jeho časti".

23. V § 26 ods. 2 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno f), ktoré znie:
"f) písm. g) potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením.".

24. V § 27 ods. 1 písm. d) sa bodka na konci vypúšťa a dopĺňajú sa slová "a najviac vo výške trojnásobku predpokladanej hodnoty zákazky.".

25. V § 28 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
 
b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,".

26. V § 28 ods. 1 písm. k) sa na konci dopĺňajú slová "spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu obchodného mena alebo názvu, adresy miesta podnikania alebo sídla a rodného čísla alebo identifikačného čísla organizácie, ak je pridelené,".

27. V § 32 odsek 3 znie:
"(3) Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákazky
a) súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a),
b) povinný určiť podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) vo vzťahu k subdodávateľom, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej
 1.  30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o strategickú zákazku,
 2. 50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú, než strategickú  zákazku,
c) ak je to odôvodnené povahou alebo predmetom zákazky, najmä ak ide o stavebné práce, oprávnený
 1. určiť, že určitú časť plnenia nesmie uchádzač zabezpečiť subdodávateľom, pričom táto časť  nesmie presiahnuť 50% z ceny celkového plnenia,
 2. požadovať od uchádzača prijatie záväzku, že umiestnenie sídla alebo prevádzkane a  organizácia uchádzača a jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a  potrieb verejného obstarávateľa podľa zmluvy a ich zmena bude možná len v prípade, ak  nebude mať nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby,
d) ktorá je strategickou zákazkou, na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia
 1. finančnými zdrojmi tretej osoby oprávnený akceptovať len doklad podľa § 27 ods. 1 písm.  a),
 2. povinný vyžadovať predloženie dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. a), ktorým je záručná  listina, preukazujúca vznik a podmienky bankovej záruky.".

28. § 32 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vždy vyžadovať predloženie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribúciu, vydané orgánom verejnej moci alebo výsledky kontrol plnenia týchto podmienok, vykonaných orgánmi verejnej moci.
(9) Ak dodávateľ nepredložil zoznam subdodávateľov podľa § 28 ods. 1 písm. k) v ponuke, je povinný ho, v prípadoch podľa ods. 3 písm. b) a v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k), predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom.
(10) Ak sa nepreukáže opak, podmienky účasti sa nepovažujú za diskriminačné, ak ich v čase vyhlásenia postupu zadávania zákazky vie objektívne splniť najmenej päť uchádzačov.
(11) Ak ide o podlimitnú zákazku, splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmeinok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.“.

29. V § 33 odsek 2 znie:
(2) Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil, pričom ak určí podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo b), vždy je povinný posudzovať aj všetky referencie za dané obdobie. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením, ak nepostupuje podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3, nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.".

30. V § 33 odseky 4 a 5 znejú:
"(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 128 ods. 3.
(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní. Ak ide o strategickú zákazku, verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby.".

31. V § 33 ods. 6 sa slová "Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do" nahrádzajú slovami "Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 až 28, uchádzač alebo záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho odošle verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do ".

32. V § 33 ods. 10 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová ", ak nepostupuje podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3,"

33. § 33 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
"(13) Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov podľa § 26 až 28, preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo 132 najneskôr v posledný deň lehoty.".

34. V § 34 ods. 10 sa na konci dopĺňa vetou "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch určiť pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohody.".

35. V § 35 odsek 3 znie:
"(3) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú napríklad kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ hodnotí efektívnosť nákladov s využitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, cena nemusí byť kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.".

36. V § 35 ods. 4 prvá veta sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová "; tým nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vyhodnotiť ponuku komplexne s použitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu.".

37. § 35 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) V odôvodnených prípadoch je verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnený vyhodnotiť ponuky podľa kritéria výšky sumy, ktorú sa uchádzač alebo záujemca zaviaže zaplatiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v súvislosti so zákazkou; v takom prípade sa ods. 3 až 5 nepoužijú.".

38. V § 36 ods. 1 sa slová "5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 300 000 eur." nahrádzajú slovami "5% z predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však 1 000 000,- eur, ak ide o strategickú zákazku alebo 3% z predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však 300 000,- eur, ak ide o inú, než strategickú zákazku.".

39. V § 36 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová ", ak nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v prípadoch podľa § 32 ods. 11, alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 10.".

40. V § 40 odsek 1 znie:
"(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu; to neplatí, ak ide o strategickú zákazku, kde komisiu zriaďuje vláda Slovenskej republiky, na návrh verejného obstarávateľa a komisia má najmenej piatich členov. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Ak ide o nadlimitnú zákazku, najmenej jeden člen komisie musí byť vymenovaný z osôb, navrhnutých zástupcami zamestnávateľov podľa osobitného zákona alebo právnickou osobou, ktorá združuje osoby, vykonávajúce činnosť v oblasti, zodpovedajúcej predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

41. V § 40 odsek 5 znie:
"(5) Členom komisie nesmie byť ani
a) osoba blízka11) osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d) a
b) ten, u koho možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti vo vzťahu k zákazke alebo uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov vo danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.".

42. V § 40 odsek 8 znie:
"(8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ, a ak ide o strategickú zákazku vláda Slovenskej republiky, sú oprávnení spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov, a to v rovnakom počte, ako počet členov komisie; na náhradník musí spĺňať rovnaké podmienky, ako člen komisie. Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ, a ak ide o strategickú zákazku vláda Slovenskej republiky, komisiu doplnia, pričom ju doplnia prednostne spomedzi náhradníkov.".

43. V § 42 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ak boli predložené najmenej tri ponuky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 30% nižšiu, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk a zároveň
b) 15% nižšiu, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.".

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.

44. V § 42 ods. 5 sa slová "Komisia vylúči ponuku" nahrádzajú slovami "Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku".

45. V § 42 ods. 8 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová "poradie uchádzačov a".

46. V § 42 odsek 3 znie:
"(3) Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením, ak nepostupuje podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb použiť elektronickú aukciu vždy, keď to charakter predmetu zákazky umožňuje; to platí aj ak ide o zadávanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 nepoužije.".

47. V § 43 ods. 3 prvá veta sa za slovo "zverejnením" dopĺňa čiarka a slová ", ak nepostupuje podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3,".

48. V § 43 ods. 8 sa na konci pripája veta "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vo výzve na účasť v elektronickej aukcii určiť, že elektronická aukcia sa bude opakovať, ak sa jej nezúčastnia najmenej traja uchádzači.".

49. V § 43 ods. 11 znie:
"(11) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými spôsobmi:
 a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane žiadne nové ceny alebo nové  hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov v lehote, ktorú vo výzve  na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie,
 b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky  týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v  elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie,  ktorá nesmie byť kratšia, než desať minút.".

50. V § 43 ods. 12 sa vypúšťa prvá veta.

51. V § 44 ods. 1 prvá veta znie: "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne písomne oznámiť úradu, že došlo k vyhodnoteniu ponúk a zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na profile.".

52. V § 45 odsek 6 znie:
"(6) Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po doručení písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnej dokumentácie v origináli podľa § 138 ods. 10 úradu a ak úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa § 138 ods. 13 najskôr deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty pozastavenie konania kontrolovaného, uvedenej v rozhodnutí o predbežnom opatrení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5.

53. V § 45 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

54. § 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
"(9) Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 2 až 7. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do 15 dní odo dňa, kedy bol k uzavretiu zmluvy písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do 15 dní odo dňa, kedy bol k uzavretiu zmluvy písomne vyzvaný.

55. V § 46 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová ", alebo ak boli predložené len dve ponuky.".

56. V § 48 ods. 1 sa odkaz "ods. 5" nahrádza odkazom "ods. 6".

57. V § 48 ods. 2 písm. b) sa slová "bez zverejnenia podľa § 58 písm. a) a" nahrádzajú slovami "so zverejnením podľa § 58 v spojení s podmienkou podľa § 55 ods. 1 písm. j) a § 108j ods. 3 v spojení s podmienkou podľa".

58. V § 48 ods. 3 písm. d) sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením podľa § 108j ods. 3 v spojení s podmienkou".

59. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 49a
Povinnosti verejného obstarávateľa a úradu uverejniť informácie a dokumenty v profile
(1) Verejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a) ak ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, ak sa nepostupuje podľa § 58 alebo 108j ods. 3, súťažný dialóg alebo koncesiu súťažné podklady, a to od dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4 do dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; to neplatí vo vzťahu k súťažným podkladom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené podľa osobitných zákonov,
b) zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, rámcovej dohode, ich dodatku, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie, chránené podľa osobitných zákonov, alebo informácie, ktoré sa podľa osobitných zákonov nezverejňujú,
c) sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to
1. do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) zoznam subdodávateľov, ak ich uvedenie bolo podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní, a to
1. do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2) Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a) oznámenia podľa § 50 ods. 1, 2 a 4 bezodkladne po tom, ako sú mu doručené; ustanovenia § 50 ods. 3 a 5 tým nie sú dotknuté,
b) všetky dokumenty a iné oznámenia, než podľa písm. a), ktoré verejný obstarávateľ zasiela úradu podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na dokumenty, oznámenia alebo ich časti, ktoré sa podľa zákona nezverejňujú alebo vo vzťahu ku ktorým zákon ukladá povinnosť mlčanlivosti,
c) právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie podľa tohto zákona a o uložení poriadkovej pokuty podľa tohto zákona, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti.
(3) Ak ide o zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k nim, ktoré sa zverejňujú podľa zákona, povinnosť podľa ods. 1 písm. c) môže verejný obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, rámcovej dohody alebo ich dodatku, zverejnenej podľa osobitného predpisu.“.

60. V § 50 ods. 3 sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením, ak sa postupuje podľa § 58".

61. V § 50 ods. 4 písm. a) sa slová "so zverejnením" nahrádzajú slovami ", ak nepostupuje podľa § 58,".

62. V § 50 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú  slová "so zverejnením".

63. § 55 ods. 1 písm. d) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená e) až r), ktoré znejú:
"e) verejný obstarávateľ vypovedal rámcovú dohodu alebo zmluvu podľa § 10b ods. 3 a ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby iným dodávateľom a za podmienok, ktoré sa podstatne nezmenia,
f) je možné odôvodnene predpokladať, že tovar, stavebné práce alebo služby z technických alebo umeleckých dôvodov môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
g) požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
h) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikanie,
i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, 
j) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa nezmenia,
k) tovar, stavebné práce alebo služby z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
l) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž ani užšiu súťaž; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
m) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť zmlúv na takúto dodávku  doplňujúceho tovaru, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnuť tri roky,
n) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,
o) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
p) ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
q) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti,
2. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním so zverejnením bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3. zákazka sa zadáva do jedného roka od skončenia alebo zániku pôvodnej zmluvy.
r) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,
2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),
3. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním so zverejnením bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.".".

64. V § 56 ods. 4 sa za slová "verejným obstarávateľom" dopĺňa čiarka a slová ", alebo o prípad podľa § 55 ods. 1 písm. e)".

65. Nadpis nad § 58 sa vypúšťa.

66. § 58 znie:
"§ 58
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť pri rokovacom konaní so zverejnením postup podľa § 59, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 55 ods. 1 písm. j) až r) a zároveň je to vzhľadom na predmet zákazky a potreby verejného obstarávateľa nevyhnutné alebo vhodnejšie.".

67. § 59 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Verejný obstarávateľ je povinný zaslať úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 1 oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie postupu podľa § 59 a uvedie, ktorá podmienka podľa § 55 ods. 1 písm. j) až r) bola splnená, vrátane skutkového vymedzenia; ak ide o zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti, zašle oznámenie najneskôr jeden deň pred dňom odoslania výzvy a ak ide o obstaranie tovaru na komoditnej burze zašle oznámenie najneskôr v deň nasledujúci po dni obstarania tovaru.".

68. Za § 59 sa vkladajú § 59a až 59f, ktoré vrátane nadpisu znejú:
"Rokovanie o strategickej zákazke
§ 59a
 Ak ide o strategickú zákazku verejný obstarávateľ môže použiť rokovanie o strategickej zákazke.

§ 59b
(1) Verejný obstarávateľ vyhlási rokovanie o strategickej zákazke uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a uverejní ho na profile, pričom v ňom
a) odôvodní použitie rokovania o strategickej zákazke,
b) určí základné vymedzenie predmetu zákazky,
c) určí podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, doklady na ich preukázanie, pravidlá na vyhodnotenie ich splnenia a kritériá obmedzenia počtu podnikateľov a
d) určí lehotu, v ktorej bude vykonávať prieskum trhu; táto lehote nesmie byť kratšia, než 30 dní.
(2) Verejný obstarávateľ vykoná prieskum trhu s cieľom identifikovať dodávateľov, spôsobilých na dodanie strategickej zákazky, v súlade s podmienkami účasti, uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Na účely prieskumu trhu vychádza verejný obstarávateľ z údajov, zapísaných v zozname podnikateľov, prihliadajúc vždy aj na údaje a doklady podľa § 28 ods. 1 písm. a) a b), pričom je oprávnený vykonať prieskum trhu sám, alebo ho zabezpečiť prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby.
(3) Výsledky prieskumu trhu verejný obstarávateľ zverejní na profile.

§ 59c
(1) Na základe výsledkov prieskumu trhu verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponúk podnikateľov, ktorí spĺňajú podmienky účasti podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom môže obmedziť počet podnikateľov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.
(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 53 ods. 2, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke. Pri výzve na predkladanie ponúk postupuje verejný obstarávateľ primerane podľa § 53 ods. 3.
(3) Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4) Verejný obstarávateľ súčasne s odoslaním výzvy na predkladanie ponúk uverejní na profile oznámenie s informáciou o podnikateľoch, ktorým výzvu zaslal, s odôvodnením výberu podnikateľov.
 
§ 59d
(1) Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch a s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky; ustanovenie § 59 ods. 3 sa použije rovnako.
(2) Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovanie o strategickej zákazke uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch; túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu ponúk, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok vhodných uchádzačov.

§ 59e
(1) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je len ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
(2) Ak ide o rokovanie o strategickej zákazke, nezverejňujú sa len dokumenty, informácie alebo ich časti, ktoré sú utajovanou skutočnosťou alebo obchodným tajomstvom.

§ 59f
(1) Ak je verejnému obstarávateľovi bez toho, aby vo veci začalo verejné obstarávanie, predložený návrh zo strany záujemcu, ktorý zodpovedá potrebám verejného obstarávateľa a svojimi náležitosťami spĺňa podmienky strategickej zákazky (ďalej len "referenčný návrh"), verejný obstarávateľ môže vyhlásiť rokovanie o strategickej zákazke uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom postupuje podľa § 59b až 59e, ak v ods. 2 až 5 nie je ustanovené inak.
(2) Verejný obstarávateľ nevykonáva prieskum trhu, ale vyzýva na predloženie ponúk.
(3) Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a) nepoužije § 59b ods. 1 písm. b),
b) uvedie podľa § 59b ods. 1 písm. d) lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní.
(4) Verejný obstarávateľ súčasne s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania rovnakým spôsobom zverejní výzvu na predkladanie ponúk, referenčný návrh a súťažné podklady, vypracované na základe referenčného návrhu. Ustanovenia § 59c ods. 1, 3 a 4 sa nepoužijú.
(5) Verejný obstarávateľ rokuje o ponukách len s uchádzačmi, ktorých ponuky boli rovnako výhodné alebo výhodnejšie, než referenčný návrh.".

69. V § 64 ods. 2 prvá veta znie: "Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky, a ak sa uzatvára s jedným účastníkom najviac na dva roky, okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody, ak zmluvnou stranou je verejný obstarávateľ na úseku obrany alebo verejného poriadku a bezpečnosti.".

70. V § 64 ods. 5 sa slová "predložené ponuky" nahrádzajú slovami "predložené žiadosti o účasť alebo ponuky".

71. V § 71 ods. 5 sa odkaz "§ 58" nahrádza odkazom "§ 55 ods. 1 písm. j) až r)".

72. V § 72 sa za slová "druhej hlavy" dopĺňa čiarka a slová ", s výnimkou § 55 ods. 1 písm. g) a i)".

73. V § 76 ods. 3 sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením, ak sa postupuje podľa 88".

74. V § 78 ods. 1 písm. b) sa za slovo "zverejnením" dopĺňa čiarka a slová ", ak nepostupuje podľa § 88".

75. V § 79 ods. 2 a ods. 3 sa odkaz "§ 88 písm. b)" nahrádza odkazom "§ 85 ods. 1 písm. b)".

76. V § 80 ods. 10 sa za slovo "zverejnením" dopĺňa čiarka a slová ", ak nepostupuje podľa § 88,".

77. V § 85 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:
(1) Obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie so zverejnením aj v prípadoch, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo rokovacom konaní so zverejnením nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť a za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenia,
b) zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj; zadávanie takejto zákazky nesmie byť prekážkou pre súťažné zadávanie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú určené najmä na tieto účely,
c) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe,
d) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,
e) ide o nové stavebné práce spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác uskutočňovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
2. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním so zverejnením bola už súčasťou oznámenia použitého ako výzva na súťaž pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3. predpokladaná hodnota opakovaných stavebných prác sa zahrnie do celkovej predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
f) ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody,
g) ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období.".

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

78. V § 85 ods. 4 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: "Ak ide o prípad podľa § 55 ods. 1 písm. e), lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia ako 10 dní.".

79. Nadpis nad § 88 sa vypúšťa.

80. § 88 znie:
"§ 88
Obstarávateľ je oprávnený pri rokovacom konaní so zverejnením postupovať podľa § 89, ak je splnená aspoň jedna z podmienok podľa § 58 písm. b), c) a e) až g), alebo § 85 ods. 1 a zároveň je to vzhľadom na predmet zákazky a potreby obstarávateľa nevyhnutné alebo vhodnejšie.".

81. V § 89 sa slová "až 4" nahrádzajú slovami "až 5".

82. V § 90 ods. 3 sa odkaz "§ 88 písm. i)" nahrádza slovami "§ 85 písm. f)".

83. Nadpis Tretej časti znie „Postupy pri podlimitných zákazkách“.

84. § 91 až 102 vrátane nadpisov znejú:
㤠91
Úvodné ustanovenia
(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ
a) postupuje podľa § 92 až 99, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, 
b) postupuje podľa § 100 až 102, ak ide o
1. iné tovary, stavebné práce alebo služby, než podľa písm. a),
2. zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo
3. verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo právnickú osobu podľa § 6 ods. 2, ktorá je úplne alebo sčasti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak im technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písm. a).
(2) Pri použití postupu podľa ods. 1 písm. a) nie je možné uzatvoriť rámcovú dohodu a zadať koncesiu.

Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska
§ 92
(1) Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra.
(2) Ministerstvo vnútra je povinné zriadiť elektronické trhovisko tak, aby okrem zabezpečenia funkcií, potrebných na postup verejného obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona, spĺňalo najmenej nasledujúce podmienky:
a) bolo verejnej prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva vnútra,
b) bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny, pričom každá z týchto častí sa člení na časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c) každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
d) sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska mohla zúčastniť aj skupina dodávateľov,
e) na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
f) bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
g) boli uchovávaná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré záujemca uzatvoril s verejným obstarávateľom prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
h) bolo možné automatické zverejnenie zmlúv, ktoré sa podľa osobitných zákonov povinne zverejňujú,
i) boli najmenej po dobu dvoch rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti.
(3) Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného zákona sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4) Elektronické trhovisko je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je dotknuté.

§ 93
(1) Ministerstvo vnútra vypracuje a zverejní na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska, podpísané zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.
(2) Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, nasledujúce oblasti vzťahov:
a) podmienky používania elektronického trhoviska, z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, kedy je elektronické trhovisko možné používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom,
b) náležitosti zmluvy, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
2. komunikáciu zmluvných strán,
3. možnosti skončenia zmluvy,
4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5. rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy, 
6. moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.
(3) Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa ods. 2 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a záujemcom.
(4) Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.

§ 94
(1) Ministerstvo vnútra bezodkladne po doručení oznámenia podľa § 130 ods. 4 zaregistruje záujemcu na elektronickom trhovisku.
(2) Ministerstvo vnútra vydá každému registrovanému záujemcovi identifikačné údaje a autentifikačné údaje na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu a doručí mu ich do vlastných rúk.
(3) Identifikačnými údajmi a autentifikačnými údajmi sú bezvýznamový, jedinečný a konečný súbor znakov.
(4) V prípade straty, zničenia, odcudzenia alebo nebezpečenstva zneužitia je každý záujemca alebo uchádzač oprávnený požiadať ministerstvo vnútra o zneplatnenie vydaných identifikačných údajov a autentifikačných údajov a o ich opätovné vydanie; ministerstvo vnútra ich doručí záujemcovi alebo uchádzačovi do vlastných rúk.
(5) Ak bol uchádzač alebo záujemca vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov, ministerstvo vnútra bezodkladne zruší jeho registráciu na elektronickom trhovisku a zlikviduje údaje, vedené v jeho osobnom profile.

§ 95
(1) Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a) údaje podľa § 131 písm. a) až d) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b) údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 26,
c) údaje o finančnom a technickom postavení v rozsahu podľa § 27,
d) údaje o technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozsahu podľa § 28,
e) ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
(2) Údaje podľa ods. 1 písm. a) až d) vedie a aktualizuje  v osobnom profile registrovaného záujemcu alebo uchádzača ministerstvo vnútra, pričom na tento účel je ministerstvo vnútra oprávnené získavať ich zo zoznamu podnikateľov, a to spôsobom umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v osobnom profile záujemcu alebo uchádzača; podrobnosti o prístupe upravia ministerstvo vnútra a úrad vo vzájomnej dohode. Údaje podľa ods. 1 písm. c) až e) vedie a aktualizuje vo svojom osobnom profile záujemca alebo uchádzač.
(3) Ak registrovaný záujemca alebo uchádzač neurčí inak, údaje podľa ods. 1 písm. b) až d) sú prístupné len verejnému obstarávateľovi, úradu a správcovi elektronického trhoviska.
(4) Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa ods. 1 písm. e).

§ 96
(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona.
(2) Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb, pričom je povinný ich zaradiť do príslušnej časti podľa klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb a uviesť najmenej cenu alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo dodania plnenia a miesto, kde je schopný plnenie dodať; zverejnenou ponukou je viazaný.
(3) Verejný obstarávateľ je oprávnený predbežne akceptovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo zameniteľný tovar, stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
(4) Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorý v osobnom profile majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb [§ 95 ods. 1 písm. d)], v akej bola predbežne akceptovaná ponuka, ako aj všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorý si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, zaslaná na adresu elektronickej komunikácie [§ 95 ods. 1 písm. a)] informácia o predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3.
(5) Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia, než dve hodiny, je každý registrovaný uchádzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré sú totožné alebo zameniteľné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná; predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému vidieť, aká nová ponuka bola predložená.
(6) Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku z ponúk, predložený podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa odseku 3.
(7) Akceptovanie podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.

§ 97
 Ak z dôvodu počtu ponúk nie je možné použiť postup podľa § 96 ods. 3,
a) verejný obstarávateľ je oprávnený zadať zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 32 a § 34 až 37,
b) registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska,
c) na postup verejného obstarávateľa sa použijú ustanovenia o elektronickej aukcii podľa § 43,

§ 98
(1) Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 55 ods. 1 písm. j) až r), vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2) Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(3) Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3 a 5.

§ 99
(1) Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 91 ods. 1 písm. a) postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 92 až 99 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(3) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.
(4) Pri zákazke podľa § 91 ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(5) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
§ 100
(1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a
a) určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v čase uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk,
b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti najmä doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky alebo jeho časti, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30,
c) posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d) uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky podľa § 34, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia,
e) poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f) otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 41,
g) môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
h) postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
i) uzavrie zmluvu podľa § 45 s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
j) určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,
k) určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,
l) môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.
(2) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a) údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie,
b) informácie o predmete zákazky najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d) miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,
e) podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g) označenie, či sa použije elektronická aukcia,
h) lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i) informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
j) dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
k) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
l) doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(3) Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu za podmienok podľa § 43 vždy, keď mu to charakter predmetu zákazky umožňuje.
(4) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5) Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dňa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
 
§ 101
(1) Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 55 ods. 1 písm. j) až r), vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí rokovacieho konania podľa § 58 úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a) názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b) názov a stručný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku použitia podľa § 55 ods. 1 písm. j) až r) a jej odôvodnenie,
e) predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f) názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g) meno a priezvisko, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a registračné číslo odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie; tieto údaje sa nezverejňujú.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie rokovacieho konania podľa § 58, ak ide o podmienku podľa § 55 ods. 1 písm. l) a ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a o podmienku podľa § 55 ods. 1 písm. m).
(4) Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(5) Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3.
 
§ 102
(1) Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy spôsobom podľa § 23 ods. 1 najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Informácia obsahuje najmä
a) identifikáciu verejného obstarávateľa,
b) predmet zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu a dátum uzavretia zmluvy,
d) počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
e) počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov,
f) identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
g) odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 101.
(2) Zo zadávania podlimitnej zákazky sa evidujú všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po uzavretí zmluvy.".

85. V § 108a ods. 1 sa odkaz "§ 59" nahrádza odkazom "§ 59 ods. 1 až 4".

86. V § 108b ods. 3 sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením, ak sa postupuje podľa § 108j ods. 3".

87. V § 108b ods. 4 sa slová "so zverejnením" nahrádzajú slovami ", ak nepostupuje podľa § 108j ods. 3".

88. V § 108c ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "so zverejnením".

89. V § 108c ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

90. V § 108i ods. 1 sa za slovo "zverejnením" dopĺňa čiarka a slová ", ak nepostupuje podľa § 108j ods. 3,".

91. Nadpis pod § 108j znie "Rokovacie konanie so zverejnením".

92. V § 108j ods. 1 úvodnej vete sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením".

93. V § 108j písm. k) sa slová "50 %" nahrádzajú slovami "20 %".

94. V § 108j ods. 1 písm. l) tretí bod sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením podľa odseku 3".

95. V § 108j odseky 3 až 5 znejú:
"(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je oprávnený pri rokovacom konaní so zverejnením použiť postup podľa odseku 4, ak je splnená aspoň jedna z podmienok podľa odseku 1 a zároveň je to vzhľadom na predmet zákazky a potreby verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevyhnutné alebo vhodnejšie.
(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorým by došlo k zvýhodneniu niektorých záujemcov. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica.
(5) Pri postupe podľa odseku 4 sa § 59 ods. 5 použije obdobne.".

96. § 108j sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na obstaranie tovaru na komoditnej burze.".

97. V § 108m ods. 3 sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením, postupom podľa § 108j ods. 3, ak ide o podmienku".

98. V § 112 písm. g) sa na konci dopĺňajú slová "a register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len "register osôb so zákazom"),".
 
99. V § 112 písm. n) sa odkaz "§ 96 ods. 4" nahrádza odkazom ""§ 101 ods. 2".

100. V § 113 odsek 3 znie:
"(3) Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zriadiť si profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zriadiť si profil a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.".

101. § 113 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
"(4) Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez príslušné technické rozhranie vytvoriť si profil a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty.
(5) Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť, po zadaní adresy na elektronickú komunikáciu, aktivovať alebo deaktivovať si možnosť zasielania informácií podľa ods. 6 písm. b) pre všetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo služby, v súlade s klasifikáciou podľa slovníka obstarávania na úrovni skupiny.
(6) Úrad zabezpečí
a) dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom, ako zabezpečuje dostupnosť vestníka,
b) zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty, zverejnené podľa § 49a ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b), súčasne s ich zverejnením v profile.".

102. V § 114 ods. 2 písm. a) prvý bod sa slová "alebo rokovacím konaním bez zverejnenia v členení podľa § 55 ods. 1 alebo § 58" nahrádzajú slovami "v členení podľa § 55 ods. 1, s uvedením, či sa postupovalo podľa § 58".

103. V § 114 ods. 2 písm. d) sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením, ak sa postupovalo podľa § 108j ods. 3".

104. V § 128 ods. 1 druhá veta znie: "Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.".

105. V § 128 odsek 3 znie:
"(3) Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2.".

106. V § 128 ods. 5 sa slová "jeden rok" nahrádzajú slovami "päť rokov".

107. § 128 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
"(6) Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
(7) Úrad zabezpečí, aby prostredníctvom funkcionality zoznamu podnikateľov bolo možné v zozname vyhľadávať a na informačné účely zoraďovať podnikateľov spôsobom, ktorý bude brať do úvahy jednotlivé údaje a ich hodnoty zapísané v zozname, alebo ich kombináciu.
(8) Zoznam podnikateľov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.".

108. § 129 znie:
"§ 129
(1) Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a) obchodné meno alebo názov a adresa miesta podnikania alebo sídla podnikateľa,
b) predmet podnikania,
c) právnu formu podnikateľa,
d) identifikačné číslo organizácie,
e) zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a rodných čísel,
f) uvedenie spôsobu, akým podnikateľ preukazuje finančné a ekonomické postavenie v rozsahu podľa § 27 a technickú alebo odbornú spôsobilosť v rozsahu podľa § 28 ods. 1 a 2,
g) kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
h) ak má podnikateľ záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s takouto registráciou a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
i) dátum a zaručený elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene podnikateľa.
(2)  Prílohami žiadosti sú doklady podľa § 26 ods. 2, § 27 a § 28 ods. 1 a 2. Doklady podľa § 26 ods. 2 podnikateľ k žiadosti neprikladá, ale úrad je povinný získať ich z informačného systému verejnej správy, v ktorom sú predmetné údaje vedené a na tento účel je správca alebo prevádzkovateľ tohto informačného systému povinný ich úradu poskytnúť vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona; ak doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) nie je možné získať takýmto spôsobom, podnikateľ ho k žiadosti priloží ako prílohu.
(3) Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4) Vzor žiadosti zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako elektronický formulár.
(5) Na účel podľa ods. 1 písm. f) je úrad povinný sprístupniť obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so žiadosťou.".

109. V § 130 ods. 2 sa číslovka "15" nahrádza slovami "piatich pracovných".

110. § 130 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Ak podnikateľ v žiadosti súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu podnikateľov oznámi ministerstvu vnútra.".

111. V § 131 písm. e) sa za slová "§ 26 ods. 2" dopĺňajú slová "§ 27 a § 28 ods. 1 a 2,".

112. V § 132 vrátane nadpisu znie:
"§ 132
Zmena údajov
(1) Ak dôjde k zmene údajov podľa § 129 ods. 1 písm. a) až f), podnikateľ je povinný oznámiť to úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a s priložením aktuálneho dokladu preukazujúceho zmenu; povinnosť doložiť aktuálny doklad sa nevzťahuje na zmenu údajov, ktoré sú vedené v informačnom systéme verejnej správy; § 129 ods. 2 platí rovnako. Ak podnikateľ zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu; ustanovenie § 129 ods. 5 platí rovnako.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 podnikateľ vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako elektronický formulár.
(3) Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4) Na vybavenie oznámenia o zmene údajov sa použijú ustanovenia o vybavení žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov rovnako.
(5) Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov. Na účely aktualizácie údajov je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.
(6) Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname podnikateľov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú žiadosť s dokladmi podľa § 129 a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.".

113. § 133 znie:
"§ 133
(1) Úrad vydá podnikateľovi, ktorého sa zápis týka, výpis zo zoznamu podnikateľov, a to vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.
(2) Úrad poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.".

114. V § 134 odseky 2 až 4 znejú:
"(2) Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov toho, kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
(3) Ak ide o podnikateľa, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, úrad rozhodne o jeho vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vždy v rozhodnutí o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Ak ide o iného podnikateľa, než podľa prvej vety, úrad mu oznámi zistenie dôvodu vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov podľa odseku 2 a vyzve ho, aby sa k tomu vyjadril do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v tejto lehote podnikateľ nevyjadrí alebo z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad rozhodne o vyčiarknutí podnikateľa zo zoznamu.
(4) Ak bol podnikateľ vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov, opätovne ho možno zapísať do zoznamu podnikateľov až potom, ako odpadne dôvod, pre ktorý bol zo zoznamu podnikateľov vyčiarknutý.".

115. § 134 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Úrad oznámi ministerstvu vnútra vyčiarknutie podnikateľa zo zoznamu podnikateľov zároveň s vyčiarknutím.“.

116. V § 136 ods. 1 písm. a) sa za odkaz "§ 50 ods. 4" dopĺňa odkaz "§ 59c ods. 4,".

117. V § 136 ods. 1 písm. d) sa odkaz "§ 85 ods. 1" nahrádza odkazom "§ 85 ods. 2".

118. V § 136 ods. 3 písm. a) druhom bode sa za odkaz "§ 50 ods. 4" dopĺňa odkaz "§ 59c ods. 4,".

119. V § 138 ods. 2 písm. a) sa za odkaz "§ 50 ods. 4" dopĺňa odkaz "§ 59c ods. 4,".

120. V § 138 ods. 2 písm. d) sa odkaz "§ 85 ods. 1" nahrádza odkazom "§ 85 ods. 2".

121. V § 138 odseky 3 a 4 znejú:
"(3) Účastníkmi konania sú všetci navrhovatelia a kontrolovaný; ustanovenie § 146 ods. 4 písm. c) tým nie je dotknuté.
(4) Konanie o námietkach je začaté tretím dňom odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 44 ods. 1 úradu, ak boli doručené námietky podľa tohto zákona. Úrad zverejní informáciu o začatí konania o námietkach vo vestníku.".

122. V § 138 ods. 5 písm. c) sa slová "pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody" nahrádzajú slovami "do troch dní odo dňa zverejnenia informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na profile podľa § 44 ods. 1".

123. V § 138 ods. 10 prvá veta znie: "Úrad bezodkladne po začatí konania písomne vyzve kontrolovaného na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnej dokumentácie v origináli; kontrolovaný je povinný dokumentáciu doručiť do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu a vyjadrenie do piatich pracovných dní odo dňa márneho uplynutia najneskoršej lehoty na podanie žiadosti o nápravu alebo, ak bude žiadosť o nápravu podaná, odo dňa uplynutia najneskoršej lehoty na podanie námietok." a slová "rozhodne podľa § 139 ods. 2 písm. a)" sa nahrádzajú slovami "rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov".

124. V § 138 odseky 12 až 18 znejú:
"(12) Námietky nemajú odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 45 ods. 6 tým nie je dotknuté.
(13) Úrad je oprávnený do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnej dokumentácie v origináli úradu aj z vlastného podnetu vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie na dobu 45 dní odo dňa jeho vydania. Úrad na účely vydania rozhodnutia o predbežnom opatrení posudzuje najmä závažnosť námietok a to, či vydanie rozhodnutia o predbežnom opatrení nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a nebude pre kontrolovaného znamenať väčšiu ujmu, než jeho nevydanie pre ostatných účastníkov konania.
(14) Ak úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, doručí ho kontrolovanému a upovedomí o tom ostatných účastníkov konania. Proti rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok.
(15) Lehoty, okrem lehoty podľa odseku 10, kontrolovanému neplynú,
a) ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného podľa odseku 13, počas trvania takéhoto predbežného opatrenia,
b) počas prerušenia konania o námietkach podľa odseku 10 alebo 11.
(16) Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, je podanie takýchto námietok kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky.
(17) Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. c) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, je podanie takýchto námietok kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(18) Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. d) alebo e), je podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom.".

125. V § 138 ods. 19 sa vypúšťajú tretí a štvrtý bod.

126. V § 138 ods. 19 písm. d) sa odkaz "ods. 4" nahrádza odkazom "ods. 5".

127. V § 139 odsek 2 znie:
"(2) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a medzi porušením zákona a vyhodnotením ponúk alebo výberom záujemcov alebo uchádzačov je príčinná súvislosť, rozhodnutím
a) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov, ak došlo ku konaniu, ktoré je v rozpore s týmto zákonom už v spojení s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, oznámením použitým ako výzva na súťaž alebo oznámením o vyhlásení súťaže návrhov, so súťažnými podkladmi alebo súťažnými podmienkami, alebo
b) nariadi odstrániť protiprávny stav a pokračovať vo verejnom obstarávaní opätovným vykonaním toho úkonu kontrolovaného, ktorý bol postihnutý rozporom s týmto zákonom.".

128. V § 139 ods. 3 sa bodka na konci vypúšťa a dopĺňajú sa slová "a pokračovanie vo verejnom obstarávaní opätovným vykonaním toho úkonu kontrolovaného, ktorý bol postihnutý rozporom s týmto zákonom."

129. V § 139 odseky 5 a 6 znejú:
"(5) Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu.
(6) Úrad v konaní o námietkach preskúmava len zákonnosť postupu kontrolovaného, pričom je viazaný obsahom podanej námietky; úvahy, ktorými sa kontrolovaný pri postupe podľa tohto zákona riadil, preskúmava úrad len vtedy, ak sú celkom zjavne mimo medzí, ktoré ustanovuje tento zákon.".

130. § 139 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania. Ak úrad rozhodne podľa odseku 2, rozhodnutie sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom.".

131. V § 140 odsek 1 znie:
"(1) Námietky nemožno podať
a) pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. b), ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia, než 200 000,- eur a pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a); to neplatí ak ide o námietky podľa § 137 ods. 2 písm. b),
b) proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk.".

132. V § 144 ods. 3 sa slová "doručení námietok na úrad" nahrádzajú slovami "dni doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu".

133. V § 145 ods. 1 sa na konci dopĺňajú slová: "Úrad v konaní o námietkach vydáva jedno rozhodnutie, v ktorom v samostatnom výroku rozhodne o
a) všetkých námietkach, o ktorých rozhodne podľa odseku 1,
b) všetkých námietkach, o ktorých rozhodne podľa odseku 4,
c) každej námietke, o ktorej rozhodne podľa ods. 2 alebo 3, pričom ak o niektorej námietke rozhodne podľa
1. ods. 2 písm. a), o ostatných námietkach rozhodne tak, že im vyhovuje a súčasne identifikuje, v čom došlo k porušeniu tohto zákona,
2. ods. 2 písm. b) alebo ods. 3, nariadi opätovné vykonanie toho úkonu, ktorý sa vykonáva ako vo verejnom obstarávaní najskôr a o ostatných námietkach rozhodne tak, že im vyhovuje a súčasne identifikuje, v čom došlo k porušeniu tohto zákona.".

134. V § 146 sa ods. 4 na konci dopĺňa vetou, ktorá znie: "Ak začalo konanie o námietkach, úrad nevykoná kontrolu podľa odseku 2, ale prejedná podnet v konaní o námietkach, pričom na tento účel sa
a) podnet podľa odseku 2 považuje za námietku; ustanovenia § 138 ods. 1, ods. 5 až 9 a ods. 16 až 20 sa nepoužijú,
b) úrad doručí podnet kontrolovanému na účely vyjadrenia,
c) ak podnet podá Úrad vlády Slovenskej republiky, považuje sa za účastníka konania o námietkach.".

135. V § 147 ods. 1 sa slová "zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami" nahrádzajú slovami "pri podlimitných zákazkách".

136. V § 148a ods. 5 písm. b) sa odkaz "2 až 8" nahrádza odkazom "2 až 7".

137. V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „podprahovej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a“.

138. V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "so zverejnením, alebo rokovacím konaním bez zverejnenia".

139. V § 149 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky".

140. V § 149 ods. 1 písm. d) sa slová "§ 96 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 101 ods. 2".

141. V § 149 ods. 1 písm. e) sa odkaz "2 až 8" nahrádza odkazom "2 až 7".

142. V § 149 ods. 1 písm. f) sa slová "§ 9 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 10a ods. 1".

143. V § 149 ods. 1 sa za písm. h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
"i) 5% zmluvnej ceny, ak porušil povinnosť písomne oznámiť úradu, že došlo k vyhodnoteniu ponúk podľa § 44 ods. 1 a došlo k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.".

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

144. V § 149 ods. 1 písm. j) sa slová "bez zverejnenia" nahrádzajú slovami "so zverejnením, ak sa postupovalo podľa § 58, 88 alebo 108j ods. 3,".

145. V § 149 ods. 2 v uvádzacej vete sa číslovka "300" nahrádza číslovkou "1000".
 
146. V § 149 ods. 2 písm. h) sa odkaz "§ 99" nahrádza odkazom "§ 100".

147. V § 149 ods. 2 písm. j) sa slová "toto porušenie malo alebo mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania" nahrádzajú slovami "medzi týmto porušením a vyhodnotením ponúk alebo výberom záujemcov alebo uchádzačov je príčinná súvislosť".

148. V § 149 ods. 2 písm. k) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená l) a m), ktoré znejú:
"l) porušil povinnosť podľa § 9a ods. 3,
m) porušil povinnosť podľa § 49a ods. 1.".

149. V § 149 sa za ods. 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Úrad uloží
a) uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1000,- eur do 10 000,- eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní,
b) uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu
1. jedného roka, ak najmenej v troch po sebe nasledujúcich referenciách dosiahol výslednú hodnotiacu známku rovnú alebo nižšiu, než dvadsať,
2. jedného roka, ak bola dodávateľovi právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas neplnil svoje povinnosti zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,
3. troch rokov, došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,
c) dodávateľovi pokutu do 5 000,- eur, ak poruší povinnosť podľa § 32 ods. 9,
d) podnikateľovi pokutu do 500,- eur, ak poruší povinnosť podľa § 132 ods. 1.".

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

150. V § 149 sa za ods. 4 vkladá nový odsek 5. ktorý znie:
"(5) Úrad môže uložiť pokutu v sume dvojnásobku sumy pokuty podľa ods. 1 alebo 2, ak bola verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu podľa § 136, v ktorej žiadateľ žiadal nápravu v skutkovo totožnej veci, ktorá bola predmetom konania o uložení pokuty podľa ods. 1 alebo 2 a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevykonali nápravu.".

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

151. Za § 149 sa vkladá § 149a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 149a
Register osôb so zákazom
(1) Register osôb so zákazom informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
(2) Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v rozsahu
a) identifikačné údaje osoby v rozsahu podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e),
b) ak ide o právnickú osobu a ak sú úradu známe, identifikačné údaje jej spoločníkov, akcionárov, členov, ovládajúcich osôb a ovládaných osôb v rozsahu podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e), ak ide o právnické osoby alebo § 139 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzické osoby,
c) ak ide o fyzickú osobu a ak sú úradu známe, identifikačné údaje právnických osôb, ktorých je alebo ktorých ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní bola spoločníkom, akcionárom, členom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom alebo ovládajúcou osobou v rozsahu podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e),
d) začiatok a koniec doby, na ktorú je právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
(3) Na účely podľa ods. 1 písm. b) a c) je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.
(4) Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle úradu, s výnimkou rodných čísiel fyzických osôb.
(5) Úrad zapíše do registra osôb so zákazom údaje podľa odseku 2 bezodkladne po  nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní a aktualizuje ich, ak sa dozvie o zmene údajov podľa odseku 2.
(6) Úrad vyčiarkne osobu a všetky údaje k nej vedené z registra osôb so zákazom deň nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.".

152. V § 154 ods. 1 sa odkaz "§ 101" nahrádza odkazom "§ 102".

153. § 154 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
 "(4) Podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky podľa § 9a ods. 6 ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.".

154. Za § 155k sa vkladá § 155l, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 155l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1) Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.
(2) Konanie o žiadosti o nápravu, podanej do 31. decembra 2012 a konanie o námietkach vo veciach, kde bola žiadosť o nápravu alebo námietka podaná do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.
(3) Úrad je povinný do 1. júna 2013
a) zriadiť evidenciu referencií podľa § 9a a zverejniť vzor referencie podľa § 9a ods. 6,
b) zriadiť elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 a najneskôr od 1. júna 2013 zabezpečiť splnenie povinností podľa § 49a ods. 2 a § 113 ods. 4 až 6,
c) zriadiť register osôb so zákazom podľa § 149a a najneskôr od 1. júna 2013 zabezpečiť splnenie povinností podľa § 149a,
(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú do 1. júna 2013 povinný postupovať podľa § 9a ods. 3 až 5, 8 a 9.
(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú do 1. júna 2013 oprávnení splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na ich webovom sídle.
(6) Na uzatváranie dodatkov k zmluve, uzatvorenej do 31. decembra 2012, sa použije ustanovenie § 9 ods. 3 v znení účinnom 31. decembra 2012.
(7) Na rámcovú dohodu a zmluvu, uzatvorenú do 31. decembra 2012, sa ustanovenia § 10b a § 64 ods. 2 prvá veta v znení účinnom 1. januára 2013 nepoužijú.
(8) Splnenie podmienky účasti podľa 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do 31. decembra 2015 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012. Splnenie podmienky účasti podľa 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do 31. decembra 2017 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.
(9) Ministerstvo vnútra je povinné zriadiť elektronické trhovisko do 1. júna 2013. Povinnosť podľa § 94 ods. 1 vo vzťahu k oznámeniam podľa § 130 ods. 4, doručeným pred dňom zriadenia elektronického trhoviska, splní ministerstvo vnútra bezodkladne po zriadení elektronického trhoviska.
(10) Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté pred zriadením elektronického trhoviska; ak ide o zákazky vyhlásené alebo preukázateľne začaté v čase od 1. januára 2013 do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického trhoviska, použije sa postup podľa § 100 až 102.
(11) Za konanie, ku ktorému došlo do 31. decembra 2012, je možné uložiť sankciu podľa tohto zákona podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.".

Čl. II
Účinnosť
 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 
x